Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, Türk Millî
Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, genel ve mesleki eğitim görme
haklarından yararlanabilmelerini sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ile onlara doğrudan
veya dolaylı olarak sunulacak eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili hükümleri
kapsar.
Dayanak
“MADDE 3 – (Değişik: 22.6.2010/27619 RG) (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 62 nci maddesi, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı
Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanunun 16 ncı maddesi, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 ve
178 inci maddeleri ve 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve
pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil
olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim ve destek
eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
b) Aile: Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin anne, baba ve kardeşleri ya da kanunen
bakmakla yükümlü olan kişi veya kurum temsilcisini,
c) Atölye: Okul ve kurumlarda eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde
bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerekli donatımı yapılmış eğitim-öğretim,
uygulama ve/veya üretim yapılan ortamı,
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
d) BEP: Bireyselleştirilmiş eğitim programını,
e) Birden fazla yetersizliği olan birey: Birden fazla alanda görülen yetersizlik nedeniyle
özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
f) Bireysel gelişim raporu: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki
özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine ilişkin değerlendirme sonucunu
gösteren raporu,
g) Çocuk bakım elemanı: Özel eğitim okul ve kurumlarında öğrencilerin beslenme,
temizlik ve tuvalet ihtiyaçlarının karşılanması, onların fiziksel güvenliğinin sağlanması ve
öğretim materyali hazırlanmasında öğretmene yardımcı olan kişiyi,
ğ) Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Bireyin zihinsel yetersizliği yanında
başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaşam ve temel akademik becerileri
kazanamaması nedeniyle yaşam boyu bakım ve gözetime ihtiyacı olan bireyi,
h) Destek eğitim hizmeti: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tıbbî ve eğitsel
değerlendirme ve tanılama sonucunda belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine,
ailelerine, öğretmenlerine ve okul personeline uzman personel, araç-gereç, eğitim ve danışmanlık
hizmetleri sağlamayı,
2
ı) Destek eğitim odası: Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden
öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri
verilmesi için düzenlenmiş ortamı,
i) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan birey: Yaşına ve gelişim seviyesine
uygun olmayan dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerini en az
iki ortamda ve altı ay süreyle gösteren, bu özellikleri yedi yaşından önce ortaya çıkan, özel
eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
j) Dil ve konuşma güçlüğü olan birey: Dili kullanma, konuşmayı edinme ve iletişimdeki
güçlük nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
k) Duygusal ve davranış bozukluğu olan birey: Yaşına uygun olmayan sosyal ve kültürel
normlardan farklı duygusal tepki ve davranışlar göstermesi nedeniyle özel eğitim ve destek
eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
l) En az sınırlandırılmış eğitim ortamı: Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin; toplumla
bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal, öz bakım, dil ve iletişim alanlarındaki davranışlar ile
düzeyine uygun akademik ve mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla destek eğitim
hizmetlerinin de verildiği ve mümkün olduğunca yetersizliği olmayan akranlarıyla bir arada
olmasını sağlayan en uygun eğitim ortamını,
m) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) Genel Müdürlük: Millî Eğitim Bakanlığı Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,”
n) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen (gezici öğretmen): Özel eğitime ihtiyacı
olan bireyler için evde, hastanede, okul ve kurumlarda eğitim ve destek eğitim hizmetlerini
yürütmekle görevlendirilen görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenini,
o) Görme yetersizliği olan birey: Görme gücünün kısmen ya da tamamen kaybından dolayı
özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
ö) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve
pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim
hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan bireyi,
p) İşitme yetersizliği olan birey: İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen kaybından
dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanma ve iletişimde yaşadığı güçlükler nedeniyle özel eğitim
ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
r) (Yürürlükten kaldırılmıştır. 21.7.2012/28360 R.G.)
s) (Yürürlükten kaldırılmıştır. 21.7.2012/28360 R.G.)
ş) Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve
pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş
becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç
duyan bireyi,
t) Ortopedik yetersizliği olan birey: Hastalıklar, kazalar ve genetik problemlere bağlı
olarak kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi sonucunda meydana gelen
hareket ile ilgili yetersizlikler nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan
bireyi,
u) Otistik birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki
sınırlılığı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu özellikleri nedeniyle özel eğitim ile
destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
ü) Özel eğitim okul ve kurumları: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere hizmet veren, özel
olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemlerin
uygulandığı, Bakanlığa bağlı her tür ve kademedeki yatılı ve gündüzlü resmî ve özel okul ve
kurumları,
v) Özel eğitim sınıfı: Okul ve kurumlarda, durumları ayrı bir sınıfta eğitim görmeyi
gerektiren öğrenciler için yetersizlik türü, eğitim performansları ve özelliklerine göre açılan
sınıfları,
y) Özel eğitim: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını
karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri,
bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki
yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi,
z) Özel eğitime ihtiyacı olan birey: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile
eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren
bireyi,
“aa) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için zorunlu
öğrenim: Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için okul öncesi eğitim döneminde başlayıp
ortaöğretim süresini de kapsayan eğitim ve öğretim sürecini,”
3
bb) Özel öğrenme güçlüğü olan birey: Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek
için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme,
konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapma
güçlüğü nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
cc) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) RAM: Rehberlik ve Araştırma Merkezini,
çç) Serebral palsili birey: Doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında meydana
gelen beyin hasarının neden olduğu kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde
yetersizliğinden dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
dd) Süreğen hastalığı olan birey: Sürekli ya da uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren
hastalığı nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
ee) Tanılama: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile
yeterli ve yetersiz yönlerinin, bireysel özelliklerinin ve ilgilerinin belirlenmesi amacıyla tıbbî,
psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecini,
ff) Usta öğretici: Ustalık yeterliğini kazanmış; öğrencilerin/kursiyerlerin kurum, okul ve iş
yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan, usta öğreticilik
belgesine sahip kişiyi,
gg) Uzaktan öğretim: Bilişim teknolojileri kullanılarak belirli bir mekândan bağımsız
olarak yapılan öğretimi,
ğğ) Üstün yetenekli birey: Zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel
akademik alanlarda akranlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren bireyi,
hh) Veli: Öğrencinin anne/babasını veya kanunî sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
ıı) Zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart
sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum
becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim
döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Eğitimin Amaçları ve Temel İlkeleri
Özel eğitimin amaçları
MADDE 5 – (1) Özel eğitim, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri
doğrultusunda, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin;
a) Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde
çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini,
b) Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine
yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini,
c) Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim
ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına
ve hayata hazırlanmalarını,
amaçlar.
Özel eğitimin temel ilkeleri
MADDE 6 – (1) Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda özel
eğitimin temel ilkeleri şunlardır;
a) Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler; eğitim ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve yeterlilikleri
doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.
b) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaşta başlanır.
c) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel
çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür.
ç) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitim performansları dikkate alınarak, amaç,
içerik ve öğretim süreçlerinde ve değerlendirmede uyarlamalar yapılarak, akranları ile birlikte
eğitilmelerine öncelik verilir.
d) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz
sürdürülebilmesi için, rehabilitasyon hizmetlerini sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapılır.
e) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bireysel yeterlilikleri ve tüm gelişim alanlarındaki
özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri dikkate alınarak, bireyselleştirilmiş
eğitim planı geliştirilir ve eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır.
f) Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılımları ve eğitimleri
sağlanır.
4
g) Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, üniversitelerin ilgili bölümleri ve özel
eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik etkinlik gösteren sivil toplum kuruluşları ile iş birliği
içinde çalışılır.
ğ) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, toplumla etkileşim ve
karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.
İKİNCİ KISIM
Eğitsel Değerlendirme ve Yerleştirme
BİRİNCİ BÖLÜM
Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama, Eğitim Planı
Eğitsel değerlendirme ve tanılama
MADDE 7 – (1) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, eğitsel amaçla bireyin tüm
gelişim alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim
ihtiyaçları belirlenerek en az sınırlandırılmış eğitim ortamına ve özel eğitim hizmetine karar
verilir.
(2) (Değişik: 14.3.2009/27169 RG) Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılaması rehberlik
ve araştırma merkezinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından nesnel, standart
testler ve bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılır. “Tanılamada; bireyin özürlü
sağlık kurulu raporu ile zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim özellikleri ve akademik disiplin
alanlarındaki yeterlilikleri, eğitim performansı, ihtiyacı, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi
ve bireysel gelişim raporu dikkate alınır.”
(3) Eğitsel değerlendirme ve tanılama; eğitimin her tür ve kademesindeki geçişler ile
bireylerin eğitim performansı ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak veli ya da okulun/kurumun
isteği üzerine gerektiğinde tekrarlanır.
(4) (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda özel
eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen bireyler için Ek-1’de yer alan Özel Eğitim Değerlendirme
Kurul Raporu hazırlanır. “Bu rapor özel, özel eğitim kurumlarından destek eğitim hizmeti alan
öğrenciler için süresi bitiminde yenilenebilir. Raporda önerilen destek eğitim süresi en fazla iki
yıldır.”
(5) Millî eğitim müdürlükleri, örgün ve yaygın eğitim kurumları, sağlık kuruluşları,
üniversiteler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı birimler ve yerel yönetim
birimleri özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılanması amacıyla
RAM’a yönlendirilmesinde sorumluluğu paylaşırlar.
(6) (Değişik: 14.3.2009/27169 RG) Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerine ilişkin
bilgi işlem hizmetleri, Bakanlıkça geliştirilen RAM Modülü üzerinden yapılır.
Eğitsel değerlendirme ve tanılamanın ilkeleri
MADDE 8 – (1) Eğitsel değerlendirme ve tanılamanın ilkeleri şunlardır:
a) Eğitsel değerlendirme ve tanılama erken yaşta yapılır.
b) Eğitsel değerlendirme ve tanılama, bireyin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve
akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek
yapılır.
c) Eğitsel değerlendirme ve tanılama; fiziksel, sosyal ve psikolojik bakımdan birey için en
uygun ortamda yapılır.
ç) Eğitsel değerlendirme ve tanılama, bireyin yetersizliğine göre birden fazla yöntem ve
teknik ile uygun ölçme araçları kullanılarak yapılır.
d) Eğitsel değerlendirme ve tanılama, bireyin eğitim ihtiyacı ve gelişimi dikkate alınarak
gerektiğinde tekrarlanır.
e) Eğitsel değerlendirme ve tanılamada, bireyin öğrenme ortamları ile yeterli ve yetersiz
olduğu yönler birlikte değerlendirilir.
f) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde veli, okul ve uzmanlar iş birliği içinde
çalışırlar.
g) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde ailenin ve gerektiğinde bireyin görüşü
alınır.
ğ) Eğitsel değerlendirme ve tanılama süreciyle ilgili olarak birey ile ailenin görüş ve
onayları alınmadan hiçbir açıklama yapılamaz. Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonuçları
sadece yasal ve eğitimle ilgili kararlar almak için kullanılır.
5
Eğitsel değerlendirme ve tanılama için gerekli belgeler
MADDE 9 – (1) Eğitsel değerlendirme ve tanılamaya alınacak bireyler için aşağıdaki
belgeler istenir:
“a) (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) Bireyin, velisinin ya da resmî okul ve kurum
yönetiminin yazılı başvurusu”
b) Okula/kuruma kayıtlı öğrenciler için bireysel gelişim raporu.
c) (Yürürlükten kaldırılmıştır. 14.3.2009/27169 RG )
“ç) (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) Destek eğitim amaçlı müracaatlarda tıbbi tanılaması
ile ilgili özürlü sağlık kurulu raporu.”
Eğitim planı
MADDE 10 – (1) Özel eğitime ihtiyacı olan her birey için Ek-1/a’da yer alan Eğitim Planı
Örneği hazırlanır. Eğitim planında, bireyin tüm gelişim ve akademik disiplin alanlarındaki
performansı ile öncelikli eğitim ihtiyaçlarına göre belirlenen yıllık amaçlar yer alır.
(2) Eğitsel değerlendirme ve tanılaması ilk kez yapılan her bireyin eğitim planı özel eğitim
değerlendirme kurulu tarafından hazırlanır.
(3) Eğitim planı yeniden hazırlanırken öğrencinin o yıla ait bireysel gelişim raporu ile bir
önceki eğitim planı dikkate alınır.
(4) (Değişik: 14.3.2009/27169 RG) Her tür ve derecedeki resmî veya özel okul/kurumlara
devam eden öğrencilerin eğitim planı her yıl BEP geliştirme birimi tarafından yenilenir.”
“(5) (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) Destek eğitim hizmeti verilen özel, özel eğitim okul
ve kurumlarındaki bireylerin eğitim planı, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu süresi
sonunda özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından yenilenir.”
İKİNCİ BÖLÜM
Yönlendirme, Yerleştirme ve İzleme
Yönlendirme
MADDE 11 – (1) Yönlendirme, özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitsel değerlendirme ve
tanılama sonucuna göre en az sınırlandırılmış eğitim ortamı ve özel eğitim hizmetine karar
verilerek eğitim planı ve özel eğitim değerlendirme kurul raporu hazırlanmasını içeren bir
süreçtir.
(2) Özel özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim ve/veya destek eğitim hizmeti alacak
bireyler, eğitim planı ve özel eğitim değerlendirme kurul raporu ile okul ve kurumlara doğrudan
başvurabilir.
(3) (Fıkra eklenmiştir: 14.3.2009/27169 RG) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca;
destek eğitim alması uygun görülen bireyler için gerektiğinde bir yıllık sürenin altında da destek
eğitime yönlendirme kararı alınabilir.
Yerleştirme
MADDE 12 – (1) (Cümle eklenmiştir: 14.3.2009/27169 RG) Özel eğitim hizmetleri
kurulu, özel eğitim değerlendirme kurul raporu doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan bireyi
uygun resmî okul veya kuruma yerleştirir. Bu kurul, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunun
yönlendirme raporu ve velinin isteği doğrultusunda özel okullarda öğrenimlerini sürdüren
öğrencinin, bulunduğu okulda kaynaştırma yoluyla eğitime devam etmesi için de karar alabilir.”
(2) Bireylerin uygun eğitim ortamına yerleştirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yetersizliği olmayan akranlarının devam
ettiği sınıf olmak üzere, özel eğitim sınıfı, gündüzlü özel eğitim okulu/kurumu, yatılı özel eğitim
okulu/kurumu gibi en az sınırlandırılmış ortamdan en çok sınırlandırılmış ortamda eğitimlerini
sürdürmelerini sağlayacak şekilde yerleştirilmelerine dikkat edilir.
b) Yerleştirme, bireylerin yetersizlik türü ve derecesi, tüm gelişim ve akademik disiplin
alanlarındaki performansı, eğitim ihtiyaçları ile ilgi ve istekleri doğrultusunda yapılır.
c) Yerleştirmede, bireyin yerleştirileceği okulun veya kurumun personel durumu, öğrenci
mevcudu ve eğitim ortamı göz önünde bulundurulur.
ç) Yerleştirme kararında velinin yazılı görüşü dikkate alınır.
d) Birey, ikamet adresine göre mümkün olan en yakın okul veya kuruma yerleştirilir.
e) Yerleştirme kararına; bireyin velisi karar tarihinden itibaren, yerleştirme kararı verilen
okul veya kurumdaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu ise kayıt
tarihinden itibaren 70 iş günü içinde itiraz edebilir.
f) Eğitimin her aşamasında, bireyin gelişimi ve eğitim performansı doğrultusunda
durumuna uygun yeni bir okula veya kuruma yerleştirmesi kararı alınır.
İzleme
6
MADDE 13 – (1) Özel eğitim hizmetlerinin planlanması ve eğitimde sürekliliğin
sağlanması amacıyla erken çocukluk döneminden itibaren eğitimin her kademesinde özel eğitime
ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerinin izlenmesi esastır.
(2) Bireylerin gelişimlerinin izlenmesi; önerilen özel eğitim hizmetlerinin uygunluğunun
ve BEP’lerinde yer alan amaçların gerçekleşme düzeyi bakımından değerlendirilerek her yıl
eğitim planlarının yenilenmesi yoluyla yürütülür.
(3) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerinin izlenmesine yönelik faaliyetler; özel
eğitim hizmetleri kurulu, rehberlik ve araştırma merkezleri, okullar, kurumlar ve ailenin iş
birliğiyle yürütülür.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunun Görevleri,
Çalışma Usul ve Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
Özel eğitim hizmetleri kurulu
MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim kurumlarındaki özel eğitim hizmetlerini düzenlemek, bu
hizmetlerin eş güdümünü sağlamak, izlemek ve değerlendirmek üzere il millî ve ilçe millî eğitim
müdürlüklerinde özel eğitim hizmetleri kurulu oluşturulur.
(2) Özel eğitim hizmetleri kurulu; millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür
yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında;
a) Özel eğitim değerlendirme kurulu başkanı ya da birden fazla kurul başkanı olan illerde
bir başkan,
b) Bir özel eğitim okul veya kurum müdürü, özel eğitim okulu veya kurumu bulunmayan
yerlerde ise kaynaştırma uygulaması yapılan ilköğretim ya da ortaöğretim kurumlarından bir
müdür,
c) Bir rehber öğretmen,
ç) Görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden bir öğretmen,
“d) (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) Bulunması hâlinde gezerek özel eğitim görevi yapan
bir öğretmenden”
oluşur.
(3) Özel eğitim hizmetleri kuruluna gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere; bireyin
velisi, özel eğitim alanında yetişmiş ilköğretim müfettişi, bireyin eğitsel değerlendirmesi ve
tanılamasının yapıldığı RAM temsilcisi, bireyin yerleştirilmesi planlanan okul veya kurum
temsilcisi, sınıf öğretmeni ve ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcisi, bireyin yetersizlik türü ve
özelliğine göre ilgili diğer meslek elemanının katılımı sağlanır.
Özel eğitim hizmetleri kurulu başkanının görevleri
MADDE 15 – (1) Özel eğitim hizmetleri kurulu başkanının görevleri şunlardır:
a) Özel eğitim hizmetleri kurulu üyelerini belirleyerek kurulun oluşumunu sağlamak.
b) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin resmî okul ve kurumlara yerleştirilmesini
sağlamak.
c) Özel eğitim değerlendirme kurulu başkanının görüş ve önerileri doğrultusunda bu
kurulda yer alacak RAM personeli dışındaki personelin görevlendirilmesini sağlamak.
ç) İl ve ilçe düzeyindeki özel eğitim hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi ve eş
güdümünü sağlamak.
d) Bakanlığa bağlı her tür ve kademede kaynaştırma yoluyla eğitim hizmetlerini yürüten
resmî ve özel okul ve kurumlarda, destek eğitim odası ve özel eğitim sınıfı açılması için gerekli
tedbirleri almak.
e) RAM’ların, özel eğitim okul ve kurumlarının, özel eğitim sınıflarının, destek eğitim
odalarının personel ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli tedbirleri almak.
f) Özel eğitim okul ve kurumları ile kaynaştırma yoluyla eğitim yapılan okul ve
kurumlardaki özel eğitim hizmetlerine yönelik derslik, araç-gereç gibi ihtiyaçların sağlanması
için tedbir almak.
g) Bulunduğu ilde bir okula yerleştirilemeyen bireylerden, yatılı ilköğretim okuluna
yerleştirilecekleri valiliklere, yatılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecekleri ise Genel
Müdürlüğe bildirmek.
ğ) Özel eğitim değerlendirme kurulunun sekretarya, arşiv hizmetleri için gerekli personel
görevlendirmesini, bu hizmetler için veri tabanı oluşturulmasını ve bilgi iletişim desteğini
sağlamak.
7
Özel eğitim hizmetleri kurulunun görevleri
MADDE 16 – (1) Özel eğitim hizmetleri kurulunun görevleri şunlardır:
a) Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda öğrencilerin resmî okul veya
kuruma yerleştirilmesine karar vermek ve gerekli özel eğitim tedbirlerini almak.
b) Özel eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi amacıyla ilgili kurum
ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
c) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine yönelik tarama çalışmaları ve tespit edilen
bireylerle ilgili eğitim hizmetlerini planlamak.
ç) RAM tarafından yapılacak özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri belirlemeye yönelik
taramalar ile evde eğitim hizmetleri için gerekli personel, araç-gereç, taşıt gibi ihtiyaçların
karşılanması amacıyla millî eğitim müdürlüklerine teklifte bulunmak.
d) Destek eğitim odası ve özel eğitim sınıfları açılması için millî eğitim müdürlüğüne
teklifte bulunmak.
e) Kaynaştırma yoluyla eğitim yapılan okulların, destek eğitim odalarının ve özel eğitim
sınıflarının ihtiyaçlarını belirlemek.
f) RAM’lar, özel eğitim okul ve kurumları, destek eğitim odası, özel eğitim sınıfları ve
evde eğitim hizmetlerinde görevlendirilecek personel için millî eğitim müdürlüklerine teklifte
bulunmak.
g) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenlerin görev dağılımını ve görev yerleri ile
ilgili düzenlemeleri yapmak.
ğ) Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararına yapılan itirazları inceleyerek
gerekli tedbirleri almak.
h) Özel eğitim hizmetlerine yönelik personel yetiştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim
faaliyetleri düzenlenmesi için millî eğitim müdürlüklerine teklifte bulunmak.
ı) Destek eğitim hizmeti alan öğrencilerle ilgili olumlu gelişme olmadığını belirten
başvuruları değerlendirmek ve ilgili okulun/kurumun gerekli tedbirleri almasını sağlamak.
“i) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “Özel eğitim uygulama merkezleri (okulları) ve özel
eğitim iş uygulama merkezlerinde (okullarında) grup eğitimine uyum sağlayamayan ve bire bir
eğitim alması gereken öğrenciler ile zorunlu öğrenim çağındaki birden fazla yetersizliği olan
öğrencilerin eğitimini haftada toplam 10 saatten az olmamak üzere planlamak.”
j) Özel eğitim hizmetlerine ilişkin politikaların geliştirilmesinde, özel eğitime ihtiyacı olan
bireylerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini almak.
k) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerini kesintisiz
sürdürebilmeleri için rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
Özel eğitim hizmetleri kurulunun çalışma usul ve esasları
MADDE 17 – (1) Özel eğitim hizmetleri kurulunun çalışma usul ve esasları şunlardır:
a) Kurul üyelerinin süresi bir yıldır.
b) Kurul üyelerinin görevden ayrılması hâlinde en geç 15 gün içinde yerlerine
görevlendirme yapılır.
c) Kurul kararları, oy çokluğu ile alınır.
ç) Kurul haftada bir toplanır. Ancak, kurul gündeminin yoğun olması ve kurul başkanının
gerekli gördüğü durumlarda süreye bağlı kalınmaksızın kurul toplanır.
d) Özel eğitim değerlendirme kurulu raporları incelenerek en geç 15 gün içinde karara
bağlanır. Bu karar, bireyin velisine, ilgili okula/kuruma ve RAM’a yazılı olarak bildirilir.
e) Bireyin ikamet ettiği ilçede uygun özel eğitim okulu veya kurumu bulunmaması hâlinde
yerleştirme kararı il özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından alınır.
Özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar
MADDE 18 – (1) Özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlarda aşağıdaki
hususlara dikkat edilir:
a) Veli, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının her birine birer defa
olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde itiraz edebilir.
b) Okul ve kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu,
okula/kuruma kayıt tarihinden itibaren en az 70 iş günlük izleme süreci sonucunda öğrenciyle
ilgili eğitsel değerlendirme ve tanılama ya da yerleştirme kararının uygun bulunmaması hâlinde
yeniden değerlendirilmesi isteğiyle özel eğitim hizmetleri kuruluna itiraz edebilir.
c) Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarıyla ilgili özel eğitim
hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar incelenerek en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılır.
Sonuç, veliye, okula/kuruma ve RAM’a yazılı olarak bildirilir.
ç) Özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazların değerlendirilmesinde, gerektiğinde
üniversitelerin ilgili bölümleri ile ilgili meslek elemanlarının görüş ve önerileri dikkate alınır.
8
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu
Özel eğitim değerlendirme kurulu
MADDE 19 – (1) Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerini yürütmek üzere RAM’ın
teklifi ve millî eğitim müdürlüğünün onayı ile RAM’larda özel eğitim değerlendirme kurulu
oluşturulur.
“(2) (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) Özel eğitim değerlendirme kurulu, RAM müdürünün
görevlendireceği müdür yardımcısı ya da bölüm başkanı başkanlığında;
a) Özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı,
b) Psikolojik ölçme araçlarını kullanabilen bir rehber öğretmen,
c) Görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden bir öğretmen,
ç) Bulunması hâlinde gezerek özel eğitim görevi yapan bir öğretmen,
d) Bireyin velisi,
e) Varsa, bir çocuk gelişimi ve eğitimcisinden
oluşur.”
(3) Özel eğitim değerlendirme kuruluna üyelerin dışında gerektiğinde; eğitim programcısı,
odyolog, psikolog, psikometrist, sosyal çalışmacı, dil ve konuşma terapisti, fizyoterapist, uzman
hekim gibi diğer meslek elemanlarından seçilecek birer kişi, çıraklık ve yaygın eğitime
gidecekler için ilgili kurum temsilcisi, özel eğitime ihtiyacı olan bireyin çalıştığı kurumdaki iş
yeri temsilcisi kurula üye olarak katılabilir.
(4) Özel eğitim değerlendirme kurulunca, bilgilerine başvurulmak üzere; özel eğitime
ihtiyaç duyan bireyin sınıf ve alan öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni, kayıtlı olduğu okulun veya
kurumun müdürü, başvuru yapan kurum temsilcisi, özel eğitim hizmetleri kurul üyesi,
üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyesi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi çağrılabilir.
Özel eğitim değerlendirme kurulu başkanının görevleri
MADDE 20 – (1) Özel eğitim değerlendirme kurulu başkanının görevleri şunlardır:
a) Özel eğitim değerlendirme kurulu üyelerini belirleyerek kurulun oluşumunu sağlamak.
b) Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin disiplinler arası bir yaklaşımla bütünlük
içinde planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak eşgüdümü
sağlamak.
c) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, ailenin ve gerektiğinde görüşlerine
başvurulmak üzere ilgili kişi ve meslek elemanının kurula katılımını sağlamak.
ç) Destek eğitim hizmeti alan öğrencilerin eğitim performanslarında gelişme olmadığının
tespit edilmesi hâlinde, eğitim hizmeti veren okul ve kurumla ilgili denetimin yapılması
hususunda özel eğitim hizmetleri kurulunu bilgilendirmek.
d) Kurul kararlarının tebliğ edilmesini ve kararlara ilişkin kayıtlar ile arşiv hizmetlerinin
yürütülmesini sağlamak.
Özel eğitim değerlendirme kurulunun görevleri
MADDE 21 – (1) Özel eğitim değerlendirme kurulunun görevleri şunlardır:
a) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılamasını yapmak.
b) Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılanması sürecinde bireyin ailesini ve/veya
okulu/kurumu, gerektiğinde tıbbî değerlendirme ile RAM’da yapılamaması durumunda psikososyal
değerlendirme için ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.
c) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunu dikkate alarak birey için en az
sınırlandırılmış eğitim ortamı ve özel eğitim hizmetine ilişkin öneride bulunmak.
ç) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim planlarını hazırlamak.
d) İhtiyacı olan bireyin alacağı destek eğitimin türüne ve süresine karar vermek.
e) Eğitsel değerlendirme ve tanılaması yapılan bireyler için uygun eğitim ortamı, alacağı
destek eğitim hizmeti ve eğitim planını içeren değerlendirme sonuçlarını Ek-1’de yer alan Özel
Eğitim Değerlendirme Kurul Raporunu düzenleyerek millî eğitim müdürlüklerinin onayına
sunmak.
f) Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılama sonuçları ile diğer bilgi ve belgelerinin yer
aldığı özel eğitim değerlendirme dosyası oluşturmak.
g) Özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından verilen yerleştirme kararı doğrultusunda ilgili
okul veya kurum ile iş birliği yaparak uygulamayı takip etmek.
ğ) Bireyin uygun yerleştirilmediği durumlarda eğitsel değerlendirme ve tanılamayı
tekrarlamak.
h) Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda, yerleştirmenin yapıldığı
okula/kuruma, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere, eğitim planının uygulanması ve destek eğitim
hizmetlerinin yürütülmesinde görev alanlara ve aileye rehberlik etmek.
9
ı) Ailenin eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecine katılımını ve bilgilendirilmesini
sağlamak.
i) Ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda aile eğitim programları düzenlemek, diğer kurum ve
kuruluşlarda düzenlenen aile eğitim programları hakkında aileyi bilgilendirmek.
j) Çıraklık ve mesleki eğitime devam etmek isteyen bireyleri; ilgi, istek, yeterlilik ve
yetenekleri doğrultusunda sağlık kurulu raporunu da dikkate alarak uygun alanlara yönlendirmek
ve bu kurumlara devam eden bireylerin izlenmesini sağlamak.
k) Yüksek öğrenime başvuracak özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, meslek seçimi ile
meslekler ve üniversiteler konusunda bilgilendirilmesini sağlamak.
Özel eğitim değerlendirme kurulunun çalışma usul ve esasları
MADDE 22 – (1) Özel eğitim değerlendirme kurulunun çalışma usul ve esasları şunlardır:
a) Kurul üyelerinin görev süresi bir yıldır.
b) Kurulun çalışma gün ve saatleri, ihtiyaç doğrultusunda süreklilik gösterecek şekilde
planlanır.
c) Kurul kararları, oy çokluğu ile alınır.
ç) Kurul üyelerinin görevden ayrılması hâlinde en geç 15 gün içinde yerlerine
görevlendirme yapılır.
d) RAM bünyesinde görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmeni, gezerek özel
eğitim görevi yapan öğretmen, çocuk gelişimi ve eğitimcisi ile psikolojik ölçme araçlarını
kullanabilen rehber öğretmen bulunmaması hâlinde, ihtiyaç duyulan personel il içinde görev
yerlerine bakılmaksızın kurulda görevlendirilir.
e) Eğitsel değerlendirme ve tanılama amacıyla yapılacak başvurular en geç 60 gün içinde
karara bağlanır.
f) Kurul raporu, başvuru evrakında talep edildiği sayıda düzenlenir.
“g) (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) Kurul raporları RAM müdürü tarafından onaylanır.”
ğ) Kurul raporları onaylandıktan sonra istenilen sayıda sureti ilgili kuruma resmî olarak
gönderilir ya da bireyin ailesine imza karşılığı verilir. Kararın bir sureti bireyin dosyasında
muhafaza edilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları
BİRİNCİ BÖLÜM
Kaynaştırma Yoluyla Eğitim ve Başarının Değerlendirilmesi
Kaynaştırma yoluyla eğitim
MADDE 23 – (1) Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin
eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte
resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri
esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.
(2) Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan
akranları ile birlikte aynı kurumda sürdürmeleri sağlanır.
b) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği
olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim
sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebilirler. Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamaları,
öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı
etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla yapılır.
c) Eğitim hizmetleri, bireylerin eğitim performansına ve öncelikli ihtiyaçlarına göre
planlanır.
ç) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler, yetersizliği olmayan
akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görmeleri hâlinde kayıtlı bulundukları okulda uygulanan eğitim
programını; özel eğitim sınıflarında ise sınıfın türüne göre bu Yönetmeliğin 26 ncı ve 27 nci
maddelerinde belirtilen eğitim programını takip ederler. Öğrencilerin takip ettikleri programlar
temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır.
d) Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan okul ve kurumlarda, bu Yönetmeliğin
73 üncü maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda BEP geliştirme birimi oluşturulur.
e) Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda öğrencinin
yetersizliğine uygun fiziksel, sosyal, psikolojik ortam düzenlemeleri yapılır. Bu okul ve
kurumlarda öğrenciye verilen eğitim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla
özel araç-gereç ile eğitim materyalleri sağlanır ve destek eğitim odası açılır.
10
f) Kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlardaki personel, diğer öğrenciler ve
onların aileleri özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin özellikleri hakkında okul idaresince yapılan
planlama doğrultusunda RAM, BEP geliştirme birimindeki ilgili kişilerce bilgilendirilir.
g) Okul ve kurumlarda, kaynaştırma yoluyla eğitim alacak bireylerin bir sınıfa en fazla iki
birey olacak şekilde eşit olarak dağılımı sağlanır.
ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden bireylerin bulunduğu sınıflarda sınıf
mevcutları; okul öncesi eğitim kurumlarında özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu
sınıflarda 10, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 20 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir.
Diğer kademelerdeki eğitim kurumlarında ise sınıf mevcutları; özel eğitime ihtiyacı olan iki
bireyin bulunduğu sınıflarda 25, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 35 öğrenciyi geçmeyecek
şekilde düzenlenir.
h) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin destek eğitim hizmeti
almaları için gerekli düzenlemeler yapılır. Bu doğrultuda destek eğitim hizmetleri, sınıf içi
yardım şeklinde olabileceği gibi destek eğitim odalarında da verilebilir.
ı) Özel eğitim okul ve kurumlarına devam eden öğrencilerin kaynaştırma uygulamaları
kapsamında, yetersizliği olmayan akranlarının devam ettiği okul ve kurumlarda bazı derslere ve
sosyal etkinliklere katılması için gerekli tedbirler alınır.
i) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin yetersizlik türü, eğitim
performansı ve ihtiyacına göre; araç-gereç, eğitim materyalleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile
ölçme ve değerlendirmede gerekli tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır.
j) Kaynaştırma uygulamaları ilköğretim programlarını uygulayan özel eğitim okul ve
kurumlarında; yetersizliği olmayan öğrencilerin, yetersizliği olan öğrencilerle aynı sınıfta eğitim
görmeleri yoluyla ya da yetersizliği olmayan öğrenciler için bu okul ve kurumların bünyesinde
ayrı sınıf açılması şeklinde de uygulanabilir.
k) Yetersizliği olmayan öğrenciler, istekleri doğrultusunda, çevrelerindeki özel eğitim
okullarında açılacak sınıflara kayıt yaptırabilirler. Bu sınıfların mevcutları 5’i özel eğitime
ihtiyacı olan birey olmak üzere okul öncesi eğitimde en fazla 14, ilköğretim ve ortaöğretimde 20,
yaygın eğitimde 10 öğrenciden oluşur.
l) (Yürürlükten kaldırılmıştır. 21.7.2012/28360 R.G. )
Başarının değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının
değerlendirilmesinde ilgili mevzuatın yanında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan bir programı izleyen
öğrencilerin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre
değerlendirilir. Ancak, değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri dikkate alınır.
b) (Değişik: 14.3.2009/27169 RG) Bulunduğu okulun eğitim programına denkliği
olmayan bir özel eğitim programını izleyen öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesiyle ilgili
işlemler, bu Yönetmeliğin 84 üncü maddesindeki ilgili hükümlere göre yapılır.
c) Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde kullanılacak yöntem, teknik, ölçme
araçları ve değerlendirme süresi, değerlendirme zamanı, değerlendirme aralıkları,
değerlendirmeden sorumlu kişiler ve değerlendirmenin yapılacağı ortam, BEP geliştirme
biriminin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenir.
ç) Yazma güçlüğü olan öğrenciler ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin
değerlendirilmesi sözlü, sözlü ifadede güçlük yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesi ise yazılı
olarak yapılır. Yazılı ve sözlü ifade etme becerilerinde yetersizliği olan bireyler ise
davranışlarının gözlemlenmesi yoluyla değerlendirilir.
d) Yazılı sınavlar öğrencilerin yetersizlik türüne, eğitim performanslarına ve gelişim
özelliklerine göre çeşitlendirilir. Sınavlar kısa cevaplı ve az sorulu olarak düzenlenir.
e) Öğrenciler, yetersizliklerinden kaynaklanan güçlüklerini gidermek amacıyla sınavlarda
uygun araç-gereç, cihaz ve yöntemlerden yararlandırılır. İhtiyacı olan bireyler için yazılı
sınavlarda refakat etmek üzere bir öğretmen görevlendirilir.
f) Görme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı sınavlarda Braille yazı olarak verdiği
cevaplar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye okutmasıyla değerlendirilir. Bu öğrenciler,
çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar. Az gören öğrenciler için sınav soruları kalın ve
büyük puntolu hazırlanır.
g) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) İşitme ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan
öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki
bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulurlar.”
ğ) Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler; dikkat, bellekte tutma ve hatırlama güçlükleri
dikkate alınarak daha sık aralıklarla değerlendirilirler.
11
h) Otistik bireyler ile duygusal ve davranış bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi,
iletişim özellikleri ile sosyal-duygusal hazır bulunuşlukları dikkate alınarak yapılır.
ı) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, bu
öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla ve kısa süreli sınavlarla yapılır.
i) Kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler
motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden istekleri doğrultusunda muaf
tutulurlar.
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Eğitim Sınıfları
Özel eğitim sınıflarının açılması
MADDE 25 – (1) Özel eğitime ihtiyacı olan ve ayrı bir sınıfta eğitim almaları uygun
bulunan bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile bir arada eğitim görmeleri amacıyla her tür
ve kademedeki resmî ve özel okul ve kurumlarda, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi
doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından özel eğitim sınıfları açılabilir.
(2) Bu okul ve kurumlarda, uygulanacak eğitim programı temel alınarak iki tür özel eğitim
sınıfı oluşturulur.
Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları
MADDE 26 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) (1) “Zorunlu öğrenim çağındaki
bireylerden ilköğretim kurumları programlarını veya ortaöğretim kurumları programlarını takip
edebilecek durumda olan bireyler için açılan özel eğitim sınıflarında, eğitim ve öğretim
hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:”
a) Özel eğitim sınıflarında aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür.
b) Özel eğitim sınıflarında görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görev
yapar. Bu sınıflara, öğrencilerin yetersizlik türüne göre öğretmen görevlendirmesi yapılır.
c) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) Görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için
açılan sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır ve bu öğrencilerin 5 inci sınıftan itibaren
akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görmeleri sağlanır. 1-4’üncü sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri
tarafından okutulur. Ancak, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan
öğretmenlerince okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni
de katılır.”
ç) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “Zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler için
açılan 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda
dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, özel yetenek gerektiren dersler ile din
kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır.
Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.”
d) (Yürürlükten kaldırılmıştır. 21.7.2012/28360 R.G. )
e) Bu sınıflardaki öğrenciler, bulundukları okul veya kurumda uygulanan eğitim
programını takip ederler. Bu program temel alınarak, öğrencilerin eğitim performansları ve
ihtiyaçları doğrultusunda BEP’leri hazırlanır.
f) Özel eğitim sınıflarının mevcudu en fazla; okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde 10,
ortaöğretim ve yaygın eğitimde 15 öğrenciden oluşur. Ancak, otistik çocuklar için her tür ve
kademede açılan özel eğitim sınıflarında ise sınıf mevcudu en fazla 4 öğrencidir.
g) Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere kayıtlı bulunduğu okulu veya kurumu
tamamlayan yetersizliği olmayan diğer öğrencilere verilen belge verilir.
ğ) Bu sınıflar ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatleri bakımından okulda/kurumda
uygulanan programa uyarlar.
h) Sınıfların okul/kurum içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak
belirlenir.
ı) Öğrencilerin akranlarıyla bir arada bulunduğu ders, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde
sosyal uyumlarına yönelik düzenlemeler yapılarak gerekli koruyucu tedbirler alınır.
i) Okul ve kurumlarda özel eğitim sınıfına devam eden öğrencilerin, yetersizliği olmayan
akranları ile alan dersleri ve sosyal etkinlikleri bir arada yapmalarını sağlamaya yönelik
düzenlemeler yapılır.
j) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumları
bünyesinde özel eğitim sınıfları açılabilir. Bu sınıflarda; okul veya kurumun eğitim programı,
okulun fizikî şartları ve personel durumu, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yetersizliği ve
gelişim özellikleri ile bireysel yeterlilikleri dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılır.
12
Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programından farklı bir eğitim programı
uygulayan özel eğitim sınıfları
MADDE 27 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) (1) “Zorunlu öğrenim çağındaki
bireylerden ilköğretim veya ortaöğretim kurumları programlarını takip edemeyecek durumda
olan bireyler için açılan özel eğitim sınıflarında eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde,
aynı yetersizliği olan bireyler için açılan özel eğitim okul ve kurumlarının mevzuat hükümlerinin
yanı sıra aşağıdaki hususlar da dikkate alınır:”
a) Özel eğitim sınıflarında, aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür.
b) Bu sınıflarda eğitim alan öğrenciler, yetersizlik türüne göre hazırlanan özel eğitim
programını takip ederler. Öğrencilerin BEP’leri hazırlanırken takip ettikleri bu eğitim programı
temel alınır.
c) Açılan özel eğitim sınıflarında birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır.
ç) Özel eğitim sınıflarında görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görev
yapar. Ancak, bu sınıflarda zihinsel engelliler sınıf öğretmeninin görevlendirmesine öncelik
verilir.
d) Sınıfların mevcutları, takip edilen eğitim programının uygulandığı okul veya
kurumlardaki mevcutlar dikkate alınarak oluşturulur.
e) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “Dersler 1-4, 5-8 ve 9-12 nci sınıflarda sınıf
öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, özel yetenek gerektiren dersler ve meslek dersleri ile
din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan
öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.”
f) Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere, takip ettikleri özel eğitim programını
uygulayan özel eğitim okul veya kurumlarındaki programı tamamlayan öğrencilere verilen belge
verilir.
g) Bu sınıflarda ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde okul veya kurumda
uygulanan programa uyulur.
ğ) Öğrencilerin akranlarıyla bir arada bulunduğu ders, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde
sosyal uyumlarına yönelik düzenlemeler yapılarak koruyucu tedbirler alınır.
h) Okul ve kurumlarda özel eğitim sınıfına devam eden öğrencilerin, yetersizliği olmayan
akranları ile bazı ders ve sosyal etkinlikleri bir arada yapmalarını sağlamaya yönelik
düzenlemeler yapılır.
ı) Sınıfların okul içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destek Eğitim Odası
Destek eğitim odası açılması
MADDE 28 – (1) Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı
sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli
öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi
amacıyla destek eğitim odası açılır.
(2) Destek eğitim odasında eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki
hususlar dikkate alınır:
a) Destek eğitim odaları, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî
eğitim müdürlükleri tarafından açılır.
b) Destek eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla destek
eğitim odası açılabilir.
c) Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlaması okul yönetimince
yapılır.
ç) Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler, BEP geliştirme biriminin önerileri
doğrultusunda rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonunca belirlenir. Her öğrencinin
ihtiyacı doğrultusunda ve azami ölçüde bu eğitimden yararlanması sağlanır.
d) Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders
saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır.
e) Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir
eğitim yapılır. Ancak, gerektiğinde eğitim performansı bakımından aynı seviyede olan
öğrencilerle grup eğitimi de yapılabilir.
f) Destek eğitim odasında, öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik türüne
uygun araç-gereç ve eğitim materyalleri bulunur.
g) Destek eğitim odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme,
işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi
13
yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir. Destek eğitim odasına
öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere RAM’da görevli öğretmenler ya da diğer okul
ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir.
ğ) Öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde, destek eğitim odasında yapılan
değerlendirme sonuçları da dikkate alınır.
h) Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders
saatleri içinde yapılır.
ı) Destek eğitim odasının okul veya kurum içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü
dikkate alınarak belirlenir.
BEŞİNCİ KISIM
Eğitim Hizmetleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Eğitim Tür ve Kademelerindeki Özel Eğitim Hizmetleri
Okul öncesi dönemde özel eğitim hizmetleri
MADDE 29 – (1) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “37-66 ay arasındaki özel eğitime
ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak, bu bireyler için okul öncesi
eğitim Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu ile velisinin yazılı onayı doğrultusunda eylül
ayı sonu esas alınarak 78 aya kadar uzatılabilir. e-Okul sistemi üzerinden kaydı yapılan ve okul
öncesi eğitim süresi uzatılan çocuklar velisinin resmi başvurusu ve il/ilçe özel eğitim hizmetleri
kurulu kararı ile uygun kuruma yerleştirilir.”
“(2) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi
eğitimlerini, öncelikle okul öncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma uygulamaları kapsamında
yetersizliği olmayan akranları ile aynı sınıfta veya özel eğitim sınıflarında sürdürmeleri esas
olmakla birlikte 37-66 ay arasındaki çocuklar için özel eğitim anaokulu, 48-66 ay arasındaki
çocuklar için okul ve kurumlar bünyesinde özel eğitim anasınıfları açılabilir.”
İlköğretimde özel eğitim hizmetleri
“MADDE 30 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) (1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler
ilkokul ve ortaokul kademesindeki eğitimlerini öncelikle kaynaştırma uygulamaları yoluyla
akranları ile bir arada sürdürebilecekleri gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan
ilkokul ve ortaokullarda da sürdürebilirler.
(2) İlkokul ve ortaokul kademesindeki genel eğitim programlarının amaçlarını
gerçekleştiremeyecek durumda olan bireyler ise eğitimlerini, gelişim alanlarındaki performans
düzeylerine göre hazırlanmış eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim okul ve
kurumlarında sürdürürler.
(3) Ortaokulları tamamlayan öğrenciler genel, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına,
özel eğitim programı uygulayan özel eğitim okul/kurumlarını tamamlayan öğrenciler
özelliklerine uygun okul ve kurumlara yönlendirilirler.
(4) Çeşitli nedenlerle ilköğretim kurumlarını tamamlayamayan ve mecburi ilköğretim çağı
dışına çıkan bireyler Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulunda eğitimlerini
sürdürebilirler. Özel eğitime ihtiyacı olduğunu Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak
belge ile belgelendirenlerde yaş kaydı aranmaz. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim
sürecinde ve başarılarının değerlendirilmesinde bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki
hükümler doğrultusunda özel tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır.”
Ortaöğretimde özel eğitim hizmetleri
MADDE 31 – (1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ortaöğretimlerini, öncelikle
kaynaştırma uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada genel ve mesleki ortaöğretim
kurumlarında sürdürebilecekleri gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaöğretim
kurumlarında da sürdürebilirler.
(2) Merkezî sınavla öğrenci almayan genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına
yönlendirme kararı alınan özel eğitime ihtiyacı olan bireyler, ilgili birimlerle yapılacak iş birliği
çerçevesinde kontenjan sağlanarak yatılı okulların pansiyonlarına Bakanlıkça sınavsız
yerleştirilirler.
(3) Genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarına yönlendirme kararı alınanlardan, yatılı
okumak isteyen öğrenciler için, ikamet adresine göre yakın yatılı okulların olanakları da
değerlendirilerek yeterli kontenjan sağlanır.
(4) İlköğretimlerini tamamlayan ancak çeşitli nedenlerle ortaöğretime devam edemeyen
bireyler, uzaktan öğretim yoluyla Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi veya Millî Eğitim
Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Lisesinde eğitimlerini sürdürebilirler. Millî Eğitim Bakanlığı
14
Açık Öğretim Lisesi veya Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Lisesine devam eden ve
özel eğitime ihtiyacı olduğunu özel eğitim hizmetleri kurulu kararıyla belgelendiren bireylerin
eğitim sürecinde ve başarılarının değerlendirilmesinde Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki
hükümler doğrultusunda özel tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır.
Yüksek öğretimde özel eğitim hizmetleri
MADDE 32 – (1) Ortaöğretimlerini tamamlayan özel eğitime ihtiyacı olan bireyler;
RAM’lar, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu veya rehberlik ve
psikolojik danışma servisi tarafından yüksek öğretime yönlendirilirler.
(2) Yüksek öğretime giriş sınavlarında ve değerlendirmede bu bireylerin yetersizlik türü ve
özelliklerine uygun düzenlemeler yapılması konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapılır.
Yaygın eğitimde özel eğitim hizmetleri
MADDE 33 – (1) Özel eğitim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlarda farklı konu ve
sürelerde düzenlenen programlarla özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik eğitim hizmeti
verilir. Bu hizmetlerin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Yaygın eğitim hizmetleri; bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme
ihtiyaçlarını karşılamak, onları işe ve mesleğe hazırlamak amacına yönelik programların
hazırlanması ve uygulanması biçiminde yürütülür.
b) Yaygın eğitim programları, ailenin, bireyin eğitimine etkin katılımını sağlamaya ve
temel yaşam becerilerini kazanmasına yönelik bilgi ve beceriler içerecek şekilde hazırlanır.
c) Yaygın eğitim programları; bireylerin gelişim özellikleri ve yeterlilikleri doğrultusunda
bulunduğu çevrenin imkânları ve iş piyasasının talepleri dikkate alınarak uygulama ağırlıklı
planlanır.
ç) Yaygın eğitim hizmetleri, illerde oluşturulan il mesleki eğitim kurulu ile resmî ve özel
kurum ve kuruluşların iş birliğiyle planlanır ve uygulanır.
d) Kaynaştırma uygulamaları kapsamında özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, diğer resmî
ve özel kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliği çerçevesinde yaygın eğitim programlarından
yararlanmaları sağlanır.
e) Özel eğitim okul ve kurumlarında açılan yaygın eğitim programlarına katılan bireylerin
iaşe ve ibateleri eğitimleri süresince Bakanlıkça karşılanır. Ayrıca, özel eğitime ihtiyacı olan
bireylerin aile eğitimi programlarına katılan birinci derecedeki yakınları ya da velisi de aynı
haktan yararlanır.
f) Yaygın eğitim kurumlarında özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için özel eğitim sınıfları
oluşturulabilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Evde Eğitim Hizmetleri
Evde eğitim hizmetleri
MADDE 34 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) (1) “Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise
çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden eğitim ve öğretim kurumlarından doğrudan
yararlanamayacak durumda olanlara evde eğitim hizmeti verilmesi esastır.”
a) Evde eğitim hizmetleri özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından planlanır.
b) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “b) Özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından evde
eğitim hizmeti almasına karar verilen bireylerin kaydı ilköğretim kurumuna, ortaöğretim
kurumuna veya özel eğitim merkezi (okul) yapılır. Bu öğrenciler için okula/merkeze (okul)
devam etme şartı aranmaz.”
c) Bu hizmetler, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen tarafından sürdürülür. Ancak,
bireyin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda okul öncesi, sınıf ve alan öğretmenleri de görevlendirilir.
ç) Evde eğitim hizmetinden yararlanan birey, kayıtlı bulunduğu okulda uygulanan öğretim
programlarından sorumludur. Ancak BEP geliştirme birimince, bu programlara dayalı olarak
bireyin eğitim performansına göre, ihtiyaç duyduğu alanlarda bireyselleştirilmiş eğitim programı
hazırlanır.
d) Evde eğitim alan bireyin başarı durumunun değerlendirilmesi, kayıtlı bulunduğu
okuldaki diğer öğrenciler gibi yapılır. Ancak, bireyin durumu ve özelliğine göre değerlendirme
şekli, yöntem ve tekniklerinde öğretmen tarafından gerekli değişiklikler yapılır ve özel tedbirler
alınır.
e) Evde eğitimde, ailelerin bilgilendirilmesi, desteklenmesi ve eğitimin her aşamasına
katılımları sağlanır.
f) Evde eğitim süreci birey, aile ve öğretmenin iş birliği ile planlanır.
15
g) Aile, etkili bir eğitimin gerçekleştirilmesi için uygun eğitim ortamının hazırlanmasını
sağlar.
ğ) Bireyin evde eğitim almasını gerektiren şartların ortadan kalkması durumunda bu
hizmet sona erdirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi
Erken çocukluk döneminde özel eğitim hizmetleri
MADDE 35 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “(1) Erken çocukluk dönemi eğitimi, 0-
36 ay arasındaki bireyleri kapsayan eğitimdir. Özel eğitim merkezleri (okul) bünyesinde bu aylar
arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara eğitim hizmeti sunmak üzere özel eğitim
hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından özel eğitim
erken çocukluk eğitim birimleri açılır.”
(2) Bu eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetleri, bu dönemdeki eğitimin daha sonraki eğitim
kademelerinde istenilen hedeflere ulaşılmasındaki önemi dikkate alınarak planlanır.
b) Erken çocukluk dönemi eğitimi, bireyin eğitimi ve bireyin eğitimine katkı sağlamak
amacıyla ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi yoluyla yapılır.
c) Erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetleri okul ve kurumlarda veya gerektiğinde evde
yürütülür.
ç) Erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu özel eğitim
hizmetleri kurulu tarafından yapılır. Erken çocukluk dönemindeki bireylerin yetersizliği olmayan
akranları ile birlikte eğitim almalarına yönelik tedbirler alınarak buna uygun düzenlemeler
yapılır veya açılacak bağımsız birimlerde bu eğitim hizmetleri verilebilir.
d) Erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi için öncelikle
bireyin ve ailenin eğitim ihtiyaçları belirlenir.
e) Bakanlık, erken çocukluk dönemindeki bireylerin tespiti ve tanılanması ile bu bireylere
sunulacak hizmetlerin gerçekleştirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Aile Eğitimi
Aile eğitimi hizmetleri
MADDE 36 – (1) Aile eğitimi, tüm eğitim kademelerinde bireyin eğitimine katkı
sağlamak amacıyla aileye verilecek her türlü rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini içeren bir
eğitimdir.
(2) Aile eğitimi hizmetleri yürütülürken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Aile eğitim programları; aile eğitiminde esas olacak genel ilke ve amaçlar doğrultusunda
bireyin yetersizliği, gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve ailenin ihtiyaçlarına uygun olarak
hazırlanır ve yürütülür.
b) Aile eğitimi hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu özel eğitim hizmetleri kurulu
tarafından yapılır.
c) Aile eğitim programları, RAM’lar, özel eğitim okul ve kurumları, kaynaştırma
uygulamaları yapılan okullar tarafından hazırlanır ve yürütülür.
ç) Aile eğitimi hizmetleri, bireyin ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel, grup ya da
uzaktan eğitim şeklinde yürütülür.
d) Aile eğitim programları ailenin katılımıyla bir yıllığına planlanır ve aile ile bireyin
eğitim ihtiyaçları doğrultusunda her yıl yeniden geliştirilerek uygulanır.
e) Aile eğitimi hizmetleri, kurumlarda yürütülür. Ancak, ihtiyaç hâlinde bu hizmet evlerde
de yürütülebilir.
ALTINCI KISIM
Kurumlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Özel Eğitim Okul ve Kurumları
Özel eğitim okul ve kurumlarının açılması
MADDE 37 – (1) (Değişik: 14.3.2009/27169 RG) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin
eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte kaynaştırma yoluyla sürdürmeleri
esas olmakla birlikte, bu bireyler için Bakanlıkça her tür ve kademede örgün ve yaygın özel
eğitim okul ve kurumları da açılır. Gerçek ve tüzel kişiler, özel eğitim gerektiren bireylerin
16
eğitim ve öğretimleri için 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundaki
esaslara uygun olarak özel okul veya kurum açabilirler.
(2) Bakanlık, özel eğitim okul ve kurumlarında farklı özel eğitim modelleri denemek,
geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere pilot uygulama yapabilir ve bu eğitim modellerinin
uygulanacağı özel eğitim okul ve kurumları açabilir.
(3) Okul ve kurumların açılmasında bireylerin yetersizlik türüne göre sayısı, yerleşim
biriminin özellikleri ve ulaşım imkânları dikkate alınır.
(4) Bu okul ve kurum binaları, yatırım programından ya da bağış yapanlar tarafından,
yetersizlik türüne göre hazırlanmış tip projeye uygun olarak yapılır.
(5) Okul ve kurum binalarının yapımında çevrenin özellikleri ve ihtiyaca göre özel tip
projeler de uygulanabilir. Ayrıca, mahallen temin edilen binalarda da Bakanlıkça belirlenen
ölçütlere uygun olması durumunda özel eğitim okul ve kurumu açılabilir.
(6) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin devam ettiği okul ve kurumların dışında, bu
bireylere eğitim materyalleri ile araç-gereçler hazırlanması ve eğitim programları geliştirilmesi
amacıyla da özel eğitim kurumları açılır.
İşitme, görme ve ortopedik yetersizliği olan bireyler için açılan okul ve kurumlar
MADDE 38 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “(1) İşitme, görme ve ortopedik
yetersizliği olan bireyler, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte her tür ve kademede
kaynaştırma yoluyla eğitim alabilecekleri gibi bu bireyler için her tür ve kademede, resmî ve özel
gündüzlü ve/veya yatılı özel eğitim okul ve kurumu açılabilir. Bu bireylerin birinci 4 yıllık (1, 2,
3 ve 4 üncü sınıflar) eğitimlerini sürdürecekleri ilkokullar; ikinci 4 yıllık (5, 6, 7 ve 8 inci
sınıflar) eğitimlerini sürdürecekleri ortaokullar ile işitme ve ortopedik engellilerin eğitimlerini
sürdürecekleri üçüncü 4 yıllık (9, 10, 11 ve 12 nci sınıflar) özel eğitim meslek liseleri açılabilir.”
(2) Bu okul ve kurumlarda eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar
dikkate alınır:
a) Bu okul ve kurumlarda; aynı tür ve kademede öğrenim gören yetersizliği olmayan
öğrencilerin takip ettiği eğitim programı uygulanır. Okul veya kurumda uygulanan eğitim
programı temel alınarak öğrencilerin BEP’leri hazırlanır ve başarılarının değerlendirilmesinde
BEP’lerinde yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınır.
b) Sınıf mevcutları en fazla; okul öncesi, ilköğretim ve yaygın eğitimde 10, ortaöğretimde
15 öğrencidir. İşitme engelliler meslek liseleri ve ortopedik engelliler meslek liselerinde
uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerinde gruplar en fazla 10 öğrenciden oluşturulur.
c) Bu okul ve kurumlardaki öğrencilerin yetersizlik türleri dikkate alınarak, işitme, görme
ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görevlendirilir.
“ç) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) İlkokullarda dersler sınıf öğretmenleri, ortaokullarda
ise alan öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak ilkokullarda yabancı dil ile din kültürü ve ahlak
bilgisi derslerinin alan öğretmenlerince okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan
derslere sınıf öğretmeni de katılır,”
“d) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) Özel eğitim meslek liselerinde uygulamalı meslek
derslerinin yapılacağı atölyeler ve laboratuvarlar bulunmaması hâlinde öğrenciler bu derslerle
ilgili eğitimlerini diğer mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında sürdürürler.”
e) İşitme yetersizliği bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü okul ve kurumlarda, öğrenciler
istekleri doğrultusunda yabancı dil dersinden muaf tutulur.
Görme Engelliler Basımevi ve Akşam Sanat Okulu
MADDE 39 – (Yürürlükten kaldırılmıştır. 21.7.2012/28360 R.G. )
“Zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler için açılan okul ve
kurumlar”
MADDE 40 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) (1) Zihinsel yetersizliği olan bireyler ile
otizmi olan bireyler yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte her tür ve kademede kaynaştırma
yoluyla eğitimlerini sürdürebilecekleri gibi bu bireyler için her tür kademede, resmî ve özel
gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları açılır.
a) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan okulların ilk dört yılı ilkokul;
ikinci dört yılı ortaokul olarak adlandırılır. Bu bireyler için açılan okul ve kurumlarda eğitim-
öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
1) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan ilköğretim kurumlarında,
Bakanlıkça hazırlanan ilköğretim kurumları programları uygulanır. Bu eğitim programı temel
alınarak BEP hazırlanır ve bireylerin başarılarının değerlendirmesinde BEP’lerinde yer alan amaç
ve davranışlar dikkate alınır. Bu öğrenciler ilköğretimde istekleri doğrultusunda yabancı dil
programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulurlar.
2) Sınıf mevcutları en fazla; okul öncesi ve ilköğretimde 10 öğrencidir.
17
3) Bu ilköğretim kurumlarında 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri
tarafından okutulur. Ancak, özel yetenek gerektiren dersler ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersi
ve yabancı dil dersinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni
tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.
b) Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler için
açılan özel eğitim uygulama merkezlerinde birinci 4 yıl (1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflar) I. kademe;
ikinci 4 yıl ise (5, 6, 7 ve 8 inci sınıflar) II. kademe olarak isimlendirilir. Bu merkezlerde eğitim-
öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
1) İlköğretim kurumlarında uygulanan programları takip edemeyecek durumdaki bireyler
için açılan bu merkezlerde öğrencilerin, öz bakım ve günlük yaşam becerileri ile işlevsel
akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla Bakanlıkça
hazırlanmış özel eğitim programı uygulanır. Bu program temel alınarak BEP hazırlanır. Bu
bireylerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP’lerinde yer alan amaç ve davranışlar dikkate
alınır.
2) Bu merkezlerde; tuvalet eğitimini kazanamamış, yoğun davranış problemleri gösteren
ve grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire
bir eğitim uygulaması yapılır. Bire bir eğitim uygulaması kapsamındaki öğrenciler grup
eğitimine katılmazlar. Bu öğrencilere verilecek eğitimin süresi ve haftalık ders saati sayısı özel
eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir.
3) Bir ders saati 40 dakika olup, ders saati ve derslerin dağılımı, Talim ve Terbiye
Kurulunca kabul edilen haftalık ders dağıtım çizelgesine göre uygulanır.
4) Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan sınıfların mevcudu
en fazla; okul öncesinde 6, diğer sınıflarda ise 8 öğrencidir. Otizmi olan bireyler için açılan
sınıfların mevcudu ise en fazla 4 öğrenciden oluşur.
5) Bu merkezlerde 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur.
Ancak özel yetenek gerektiren dersler ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenleri
tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de
katılır.
6) Bu merkezlerde; I. kademeyi tamamlayan öğrencilere tamamladıkları kademeyi belirten
EK-2’de yer alan öğrenim belgesi; II. kademeyi tamamlayan öğrencilere ise EK-2a’da yer alan
öğrenim belgesi düzenlenir.”
Otistik bireyler için açılan okul ve kurumlar
MADDE 41 – (Yürürlükten kaldırılmıştır. 21.7.2012/28360 R.G. )
Sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören bireyler için açılan okul ve kurumlar
MADDE 42 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “(1) Resmî ve özel sağlık kuruluşlarında
yatarak tedavi gören ve/veya süreğen hastalığı olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise
çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini sürdürmeleri için Bakanlık, Sağlık
Bakanlığı veya üniversiteler arasında imzalanan protokole göre hastaneler bünyesinde hastane
sınıfları açılır.”
“(2) Bu sınıflarda eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar
dikkate alınır:”
a) Eğitim hizmeti, velinin yazılı isteği ve bireyin tedavisinden sorumlu hekim/hekimlerin
yazılı görüşü ile sağlanır.
b) Bireylerin kayıtları, kayıtlı bulunduğu okulda kalır. Kayıtlı olmayan öğrencilerin kaydı
ise hastanenin bulunduğu bölgedeki bir okula/kuruma ya da ikamet ettiği yerleşim birimindeki
bir okul veya kuruma yapılır.
c) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “Hastane sınıfında eğitim alan her birey için geçici
kayıt formu düzenlenerek bu sınıfa geçici kaydı yapılır.”
ç) Sağlık kuruluşlarında eğitim alan bireyin başarı durumunun değerlendirilmesi, kayıtlı
bulunduğu okuldaki diğer öğrenciler gibi yapılır. Ancak, bireyin durumu ve özelliğine göre
değerlendirme şekli, yöntem ve tekniklerinde öğretmen tarafından gerekli değişiklikler yapılarak
özel tedbirler alınır.
d) Bu bireylerin başarı değerlendirme sonuçları kayıtlı oldukları okula yazılı olarak
bildirilir. Sınıf geçme ve diploma işlemleri bu okul tarafından yürütülür.
e) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “e) Sınıf mevcudu en fazla; okul öncesi, ilkokul,
ortaokul ve lisede 10 öğrenciden oluşur.”
f) Sınıfa gelemeyecek durumda olan öğrencilere odalarında eğitim verilir.
g) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “g) Sınıf ile ilgili idari işler öğrencilerin kayıtlı
bulundukları okul/kurum müdürlüklerince yürütülür.”
ğ) Bireyler kayıtlı bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programından sorumludur.
18
h) Bu okullarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır.
ı) Eğitim alacak bireylerin hastalığı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak
bireylerin haftalık ders saatleri 10 saatten az olmamak üzere planlanır.
i) Dersler sınıf ve alan öğretmenleri tarafından okutulur.
j) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “j) Millî eğitim müdürlüğü bu okullara okul öncesi,
sınıf ve alan öğretmenleri ile gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen görevlendirir.”
k) Derse başlama ve bitiş saatleri ile derslerin süresi, bireyin sağlık durumu ve hastane
şartları dikkate alınarak okul yönetimi tarafından belirlenir.
l) Yatarak tedavi sürecinin tamamlanması hâlinde veya velinin isteği ya da hekimin eğitim
hizmetinin sona erdirilmesine ilişkin görüşü doğrultusunda sağlık kuruluşunda bireye verilen
eğitim hizmeti sona erdirilir.
Üstün yetenekli bireylerin eğitimi amacıyla açılan kurumlar
MADDE 43 – (1) Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim çağındaki üstün yetenekli
öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst
düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla Bakanlıkça gündüzlü özel eğitim kurumları açılır.
(2) Bu kurumlarda eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate
alınır:
a) Bireysel eğitim-öğretim yapılması esastır.
b) Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde, sosyal ve duygusal gelişim bütünlük içerisinde
ele alınır.
c) Kurumdaki eğitim-öğretim etkinlikleri, öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim
kurumlarındaki programlara destek olacak şekilde planlanır ve yürütülür.
ç) Öğrencilerin özel yetenek alanlarıyla ilgili örgün eğitim kurumlarında izledikleri
program ile kurumdaki yapacakları çalışmalar arasında paralellik sağlanır.
d) Öğrencilere, geleceğe yönelik düşünme, tahminlerde bulunma ve bunları tartışarak
çalışmalarına yansıtma becerileri kazandırılır.
e) Eğitim-öğretim etkinlikleri öğrencileri dıştan yönelimli ve yönetimli bir disiplin ile
denetim yerine içten odaklı disiplin ve denetim anlayışını geliştirmeye yönelik olarak düzenlenir.
f) Öğrencilere, kapasiteleri ölçüsünde benlik gelişimi ve iletişim becerileri kazandırılır.
g) Öğrencilerin, liderlik, yaratıcı ve üretici düşünme yetenekleri, ulusal ve toplumsal bir
anlayışla ülke kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde geliştirilir.
ğ) Öğrencilere, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerileri kazandırılır.
h) Öğrencilere, öğrenme, araştırma, problem çözme ve bağımsız karar verme becerileri
kazandırılır.
ı) Eğitim-öğretim süreci; öğrenci, veli, okul ve kurumun iş birliğinde devam ettirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Özel Eğitim Okul ve Kurumları
Birden fazla yetersizliği olan bireyler için açılan özel eğitim kurumları
MADDE 44 – (1) Zorunlu öğrenim çağındaki birden fazla yetersizliği olan öğrenciler için
gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları ya da özel eğitim okul ve kurumları bünyesinde özel
eğitim sınıfları açılabilir.
(2) Bu öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri sınıflarda, eğitim-öğretim hizmetlerinin
yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
“a) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) Öğrenciler ilköğretim, ortaöğretim kurumları
programlarını veya yetersizlik türüne göre hazırlanan özel eğitim programını takip ederler.
Öğrencilerin BEP’leri, takip ettikleri eğitim programı temel alınarak hazırlanır. Bu bireylerin
başarılarının değerlendirilmesinde BEP’lerinde yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınır.”
“b) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) Öğrencilere tamamladıkları programa uygun öğrenim
belgesi veya diploma verilir.”
c) Bu sınıflarda aynı tür ek yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür.
ç) Bu sınıflarda, öğretmenlerden birinin öğrencilerin ek yetersizliğine göre görme, işitme
ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri arasından görevlendirilmesine dikkat edilir.
d) Sınıfların mevcudu en fazla 4 öğrenciden oluşur.
e) Bu sınıflarda bireylerin ek yetersizlik türü dikkate alınarak uygun öğretim yöntem ve
teknikleri ile araç-gereç ve eğitim materyallerinin kullanılması, uygun eğitim ortamının
sağlanmasına dikkat edilir.
19
f) Öğrencilerin eğitiminde ek yetersizliklerinden kaynaklanan sorunlarını en aza indirmek
amacıyla personel, araç-gereç ve eğitim materyallerini içeren hizmetlerin sağlanmasına yönelik
gerekli tedbirler alınır.
“Özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu)
MADDE 45 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) (1) İlköğretimlerini tamamlayan, genel ve
mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 23 yaşından gün
almamış özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma
uyumlarını sağlamak, iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla resmî ve
özel, özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu) açılır.
(2) Bu merkezlerde (okullarda) eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki
hususlar dikkate alınır:
a) Özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde (okullarında) akademik bilgi ve becerilerin
yanında iş eğitimi uygulamalarının da yer aldığı eğitim programı uygulanır. Bu program temel
alınarak BEP hazırlanır ve bireylerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP’lerinde yer alan
amaç ve davranışlar dikkate alınır.
b) Personel ve eğitim ortamının uygun olması durumunda farklı yetersizlikleri olan
bireyler için özel eğitim sınıfları açılır.
c) Sınıf mevcutları en fazla 10 kişiden oluşur.
ç) Merkezlerde (okullarda) dersler görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri
tarafından okutulur. Ancak, özel yetenek gerektiren dersler ve meslek dersleri ile din kültürü ve
ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından
okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.
d) Bu kurumlarda bir ders saati 40 dakika olup, ders saati ve derslerin dağılımı, Talim ve
Terbiye Kurulunca kabul edilen haftalık ders dağıtım çizelgesine göre uygulanır.
e) Programın süresi dört yıldır. Programın birinci sınıfında bireylere akademik bilgi ve
beceriler ile uygulamalı iş eğitimi yoluyla atölyelerde gerekli olan temel bilgi ve beceriler
kazandırılır. İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise akademik bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı dersler ile uygulamalı atölye dersleri verilir.
f) Meslek dersleri, çevrenin sosyal, kültürel, ekonomik özellikleri ve şartları ile istihdam
imkânları dikkate alınarak belirlenir.
g) İş yerine yerleştirilen bireyler kültür ve meslek derslerini haftada bir gün okulda,
uygulamalı beceri eğitimini ise dört gün iş yerlerinde eğitim görürler. İş yerine yerleştirilemeyen
bireyler ise okulda eğitimlerine devam ederler.
ğ) İş yerine yerleştirilen bireyler, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanununun çırak öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar.
h) İzleme ve yöneltme kurulu tarafından belirlenen bireyler, birinci sınıfın sonunda bir iş
yerine yerleştirilirler. Ancak kurul, uygun olan bireyler için birinci sınıftan itibaren de iş yerine
yerleştirme kararı alabilir.
ı) Bireylerin iş yerine yerleştirilmesi kararı bir aylık deneme süreci sonucunda kesinleşir.
i) Bireylerin iş yerine yerleştirilebilmesi için velisinden Ek-4’de yer alan İş Yerine
Yerleştirilecek Öğrenciler İçin Veli Muvafakat Belgesi alınır.
j) İş yerine yerleştirilen bireyler; iş yeri koordinatör öğretmeni tarafından düzenlenen Ek-
5’te yer alan Öğrenciyi İş Yerinde Gözlem ve İzleme Formu ile işveren tarafından düzenlenen
Ek-6’da yer alan İşe Yerleştirilen Öğrencilerin Devam Takip Çizelgesi dikkate alınarak izleme ve
yöneltme kurulunca takip edilir.
k) İşe ya da iş yerine uyum sağlayamayan bireyler için gerekli düzenlemeler yapılarak
tedbirler alınır. Ancak, alınan tüm tedbirlere rağmen uyum sorunu devam eden bireylerin iş yeri,
iş yeri koordinatör öğretmeninin önerisiyle kurul tarafından değiştirilir veya bu bireyler
eğitimlerine okulda devam ederler.
l) Merkezin (okulların) imkân ve şartları uygun olduğu takdirde yarıyıl ve yaz tatillerinde
de programlara devam edilebilir.
m) Dönem sonlarında bireylere karne verilir. Programı tamamlayan bireylere EK-7’de yer
alan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi verilir. Bu belge
yükseköğretime devam etme hakkı sağlamaz, ancak bireylerin herhangi bir işte istihdam
edilmesi durumunda ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara tanınan özlük haklarından
yararlanmalarını sağlar.
n) Özel eğitim mesleki eğitim merkezini (okulunu) tamamlayamayan bireyler, yaygın
eğitim programlarına, işe ve mesleğe yönlendirilirler.”
20
“Özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu)
MADDE 46 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) (1) Genel ve mesleki ortaöğretim eğitim
programlarından yararlanamayacak durumda ve 23 yaşından gün almamış olan özel eğitime
ihtiyacı olan bireylerin; temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak ve iş
ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla resmî ve özel, özel eğitim iş uygulama
merkezleri (okulları) açılır.
(2) Bu merkezlerde (okullarda) eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki
hususlar dikkate alınır:
a) Özel eğitim iş uygulama merkezlerinde (okullarında) akademik bilgi ve becerilerin
yanında iş eğitimi uygulamalarının da yer aldığı eğitim programı uygulanır. Bu program temel
alınarak BEP hazırlanır ve bireylerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP’lerinde yer alan
amaç ve davranışlar dikkate alınır.
b) Personel ve eğitim ortamının uygun olması durumunda farklı yetersizlikleri olan
bireyler için özel eğitim sınıfları açılabilir.
c) Bu merkezlerde (okullarda); tuvalet eğitimini kazanamamış, yoğun davranış problemleri
gösteren ve grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması
amacıyla bire bir eğitim uygulaması yapılır. Bire bir eğitim uygulaması kapsamındaki öğrenciler
grup eğitimine katılmazlar. Bu öğrencilere verilecek eğitimin süresi ve haftalık ders saati sayısı
özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir.
ç) Bu kurumlarda sınıf mevcutları en fazla 10 kişiden oluşur.
d) Merkezlerde (okullarda) dersler görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri
tarafından okutulur. Ancak özel yetenek gerektiren dersler ve meslek dersleri ile din kültürü ve
ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından
okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.
e) Programın süresi dört yıldır. İş ve uygulama dersleri, çevrenin sosyal, kültürel,
ekonomik özellikleri ve şartları ile istihdam imkânları dikkate alınarak açılır.
f) Kurumun imkân ve şartları uygun olduğu takdirde yarıyıl ve yaz tatillerinde de
programlara devam edilebilir.
g) Bu kurumlarda bir ders saati 40 dakika olup, ders saati ve derslerin dağılımı, Talim ve
Terbiye Kurulunca kabul edilen haftalık ders dağıtım çizelgesine göre uygulanır. Günlük çalışma
süresinin ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinliklere dağılımı okul yönetimince belirlenir.
ğ) Özel eğitim iş uygulama merkezlerini (okullarını) tamamlayan bireylere EK-8’de yer
alan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi verilir. Ancak, bu belge
mesleki eğitim merkezlerince verilen belgeye denk değildir.
h) Özel eğitim iş uygulama merkezlerini (okullarını) tamamlayan bireyler diğer yaygın
eğitim programlarına, işe ve mesleğe yönlendirilirler.”
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfları
Hazırlık sınıflarının açılması
MADDE 47 – (Yürürlükten kaldırılmıştır. 14.3.2009/27169 R.G.)
Hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim
MADDE 48 – ((Yürürlükten kaldırılmıştır. 14.3.2009/27169 R.G.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Kurumlarda Özel Eğitim Hizmetleri
Rehberlik ve araştırma merkezleri
MADDE 49 – (1) Rehberlik ve araştırma merkezleri; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin
eğitsel değerlendirme, tanılama, izleme ve yönlendirme hizmetlerini yürüterek birey için en az
sınırlandırılmış eğitim ortamını önerir, birey ve ailesine destek eğitim ile rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetleri sunar.
Okul ve kurumların özel eğitim hizmetleri sorumluluğu
MADDE 50 – (1) Resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları ile
yaygın eğitim kurumları, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere özel eğitim hizmetleri sağlamakla
yükümlüdürler.
(2) Bu okul ve kurumlarda, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere sunulan eğitim-öğretim
hizmetlerinin etkililiğini arttırmak amacıyla özel eğitim tedbirleri alınarak gerekli düzenlemeler
21
yapılır. Bu bireylere sağlanacak her türlü özel eğitim hizmeti için millî eğitim müdürlükleri,
RAM’lar ve özel eğitim okulları ile iş birliği yapılır.
YEDİNCİ KISIM
Personel, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
BİRİNCİ BÖLÜM
Yönetici ve Öğretmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Personel
MADDE 51 – (1) Özel eğitim okul ve kurumlarına atanacak personelin sayısı, nitelikleri
Bakanlıkça belirlenir ve yürürlükteki mevzuata göre atanır.
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 52 – (1) Müdür, millî eğitimin temel ilkeleri ve genel amaçları doğrultusunda
okulun/kurumun, amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve
geliştirilmesinden sorumludur.
(2) Müdür, eğitim-öğretim ve işleyişle ilgili olarak okulun/kurumun amacı, türü, kademesi
ve uygulanan eğitim programına göre Millî Eğitim Bakanlığı özel eğitim okul ve kurum
müdürleri görev tanımında belirtilen görevleri yürütür.
(3) Okul müdürü; ders okutma görevinin yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge,
program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve personeli
denetlemeye yetkilidir.
Müdür başyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 53 – (1) Müdür başyardımcısı görevlerini, bulunduğu okulun/kurumun
özelliklerini dikkate alarak yapar. Müdür başyardımcısı, ders okutma görevinin yanında
yönetimde müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder.
(2) Müdür başyardımcısı, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, rehberlik, denetim,
öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik,
beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul
müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına
uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.
(3) Ayrıca, görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından verilen görevleri
de yapar.
Müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 54 – (1) Müdür yardımcısı görevlerini, bulunduğu okulun/kurumun özelliklerini
dikkate alarak yapar. Müdür yardımcısı, yönetimde müdür ve müdür başyardımcısının en yakın
yardımcısıdır.
(2) Müdür yardımcısı; ders okutma görevinin yanında okulun her türlü eğitim-öğretim,
yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk,
güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak
okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yapılmasından ve okulun
amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.
(3) Ayrıca, görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından verilen görevleri
de yapar.
Teknik müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 55 – (1) Döner sermayesi bulunan özel eğitim okul ve kurumlarında müdür
yardımcılarından biri, mevzuatına göre teknik müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Teknik
müdür yardımcısı, müdür ve sayman ile birlikte döner sermaye işletmesi çalışmalarının
tümünden sorumludur.
(2) Ayrıca, görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından verilen görevleri
de yapar.
Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 56 – (1) Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı, pansiyonun yönetim, eğitim-
öğretim ve her türlü hizmetlerin planlı ve amacına uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.
(2) Ayrıca, görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından verilen görevleri
de yapar.
Müdür yetkili öğretmenin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 57 – (Yürürlükten kaldırılmıştır. 21.7.2012/28360 R.G. )
22
Atölye şefinin görev ve sorumlulukları
MADDE 58 – (1) Atölyeler arasındaki eş güdümü sağlamak üzere, meslek dersleri alan
öğretmenlerinden biri okul veya kurum müdürü tarafından atölye şefi olarak görevlendirilir.
Atölye şefinin görevleri şunlardır:
a) Atölyeler arasında iş bölümü yaparak eş güdümü sağlamak.
b) Meslek dersleri alan öğretmenlerinin eğitim-öğretimle ilgili ihtiyaçlarını belirlemek.
c) Atölyelerde bulunan makine, avadanlık ve malzemelerin bakım, onarım ve korunmasını,
bunların kullanmaya hazır hâlde bulundurulmasını sağlamak.
ç) Atölyelerde yürütülen işlerle ilgili belgelerin düzenlenmesi ve kayıtların tutulmasını
sağlamak.
d) Eğitimin etkililiğini sağlamak amacıyla atölyelerde her türlü ders araç-gereç ve
materyallerinin bulundurulmasını sağlamak.
e) Atölyelerin temizliğinin öğrencilerle bir plan dahilinde yapılmasını ve çalışma yerinin
temiz tutulmasının iş alışkanlığının gerektirdiği bir davranış hâline getirilmesini sağlamak.
f) Meslek dersleri alan öğretmenleri ve usta öğreticilerin atölyeleri derse hazırlaması ve
derslere düzenli olarak devamlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak
g) İş kazaları, yangın ve diğer tehlikelere karşı gerekli koruyucu güvenlik tedbirlerini
almak.
Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları
MADDE 59 – (1) Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini,
programda belirtilen esaslara göre planlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri
yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve sosyal etkinliklerine katılmak ve bu konularda
kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
(2) Öğretmenler bu görevlerinin yanında aşağıdaki görevleri de yürütürler:
a) Bireyselleştirilmiş eğitim programları, gelişim ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme
araçlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapmak.
b) Bireyselleştirilmiş eğitim programlarını uygulamak ve değerlendirmek.
c) Öğrencilerin eğitim performansları ve yetersizlik türünü dikkate alarak gerekli öğretim
materyallerini hazırlamak ve/veya temin etmek.
ç) Okul ve kurumdaki aile eğitim çalışmalarına katılmak, sınıfındaki öğrencilerinin
ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını planlamak ve yürütmek.
d) Öğrencilere destek eğitim hizmeti sağlanması ve eğitim performansları doğrultusunda
başka bir okul veya kuruma yönlendirilmesinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
yürütme komisyonu ve BEP geliştirme birimiyle iş birliği yapmak.
e) Öğrencilerin yetersizliklerinden dolayı kullandığı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve
kontrolüne ilişkin tedbirler almak.
f) Öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda bire bir eğitim yapmak.
g) Sınıf öğretmenliğinin esas olduğu okul ve kurumlarda alan öğretmenleri ile birlikte ders
okutmak.
(3) Öğretmenler ayrıca, görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından
verilen eğitim-öğretimle ilgili görevleri de yapar.
Mesleki Çalışmalar (14.3.2009/27169 RG Madde eklenmiştir.)
MADDE 59/A – (1) Özel eğitim okul ve kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin
genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyonla ilgili bilgi ve görgülerini artırmak, yeni
beceriler kazandırmak, eğitim-öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak,
öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programlar hazırlamak ve uygulamak amacıyla
ders kesiminden itibaren Temmuz ayının ilk iş gününe, Eylül ayının ilk iş gününden ders yılı
başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde mesleki
çalışmalara katılırlar.”
Grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen sınıf öğretmeninin görev ve sorumlulukları
MADDE 60 – (1) Yatılı özel eğitim okul ve kurumlarında grup gözetimi ve eğitimi görevi
verilen sınıf öğretmeninin görevleri şunlardır:
a) Okul ve kurum yönetimince belirlenen süre, zaman ve yerlerde, grubundaki öğrencilerin
etütlerde ders çalışmalarını sağlamak ve gerektiğinde onların çalışma sırasında derslerde
karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak.
b) Eğitim-öğretim hizmetlerini, grubundaki öğrencilerin bireysel gelişimi, eğitim
performansı ve ihtiyaçları ile ilgi ve isteklerini dikkate alarak planlamak ve yürütmek.
c) Grubundaki öğrencilerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyici
etkinlikler düzenlemek, etkinliklere rehberlik etmek ve öğrencilerini bu etkinliklere
yönlendirmek.
23
ç) Öğrencilerin kişisel sorun ve ihtiyaçları ile ilgilenmek ve bunların çözümünde okul
yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışma servisi, öğretmenler ve diğer ilgili personel ile iş
birliği yapmak.
d) Okul veya kurum yönetimince hazırlanan nöbet çizelgesine göre gece nöbeti tutmak.
e) Öğrencilerin gelişimi ve davranışlarını değerlendirmek ve gerekli bilgileri öğrenci
gözlem defterine kaydetmek.
f) Grup gözetimi ve eğitimi ile ilgili yaptığı çalışmaları günlük olarak planlamak ve ders
defterine işlemek.
İş yeri koordinatör öğretmeninin görev ve sorumlulukları
MADDE 61 – (1) İzleme ve yöneltme kurulu tarafından hazırlanan program
doğrultusunda, haftada bir gün okulda, dört gün iş yerlerinde görevlendirilen iş yeri koordinatör
öğretmeninin görevleri şunlardır:
a) Öğrencilerin işe ve iş yerine uyumlarına yönelik bilgi, beceri, tutum ve davranışları
kazandırmak amacıyla yöneltme ve izleme faaliyetlerini yürütmek.
b) Öğrencilerin iş yerlerindeki eğitimlerinin etkili ve verimli bir şekilde sürdürülmesi için,
çalışma ortamı ve şartlarının düzenlenmesi konularında iş yeri yetkilileri ile iş birliği yaparak
gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
c) İş yerlerinde çalışan personelin öğrencilere yönelik olumlu tutum ve davranış
geliştirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenecek faaliyetler konusunda iş yeri yetkilileri ile iş
birliği yapmak.
ç) Öğrencilerin eğitim ve mesleki gelişimini izleyerek yöneltme ve izleme kuruluna bilgi
vermek ve alınacak tedbirlerin uygulanmasını sağlamak.
d) Öğrencilerin mesleki yönlendirilmesinde, işe yerleştirilmesinde rehberlik etmek ve bu
amaçla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
Atölye ve laboratuvar dersleri öğretmeninin görev ve sorumlulukları
MADDE 62 – (1) Atölyelerde meslek dersleri, alan öğretmenlerince okutulur. Bu
öğretmenler diğer görevlerinin yanında aşağıdaki görevleri yürütürler:
a) Sorumluluğunda bulunan atölyeyi yönetmek ve atölyedeki eşya, makine, avadanlık ve
malzemelerinin bakım, onarım ve korunmasını sağlamak, bunları kullanmaya hazır hâlde
bulundurmak.
b) Atölyedeki demirbaşların kaydını yaparak bunları sayım ve kontrole hazır hâlde
bulundurmak.
c) Atölyede ihtiyaç duyulan araç-gereç ve materyalin sağlanması için okul veya kurum
yönetimi ile diğer kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
ç) Atölyesinde görevli usta öğretici ve diğer personelin iş bölümünü yaparak atölyede
verilen eğitimin etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
d) Sorumluluğundaki atölyenin türü ve özelliğine göre, okulun veya kurumun eğitim ve
öğretim hizmetlerinde kullanılacak araç-gereç ve materyallerin üretimini sağlamak.
Rehber öğretmenin görev ve sorumlulukları
MADDE 63 – (1) Rehber öğretmen bulunduğu okul ve kurumdaki rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetlerinin yanında aşağıdaki görevleri de yapar:
a) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine yönelik aile eğitimi hizmetlerini
planlamak, yürütmek ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
b) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel gelişimini değerlendirmek üzere formlar
hazırlanmasında BEP geliştirme birimiyle, öğretmenler ve ilgili personel ile iş birliği yapmak.
c) Öğretmenler ve ailelerle iş birliği yaparak öğrenciler için bireysel gelişim raporu
düzenlemek.
ç) Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla rehberlik ve danışma hizmetleri
yürütme komisyonu, BEP geliştirme birimi, izleme ve yöneltme kurulu ile öğretmenlerle iş
birliği yapmak.
Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenin görev ve sorumlulukları
MADDE 64 – (1) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenin görevleri şunlardır:
a) Özel eğitim hizmetleri kurulunun planlaması doğrultusunda, kaynaştırma yoluyla
eğitimlerine devam eden bireylere sağlanacak destek eğitim hizmetleri ile evde eğitim alan ve bir
sağlık kuruluşunda tedavi gören bireylerin eğitimlerini yürütmek.
b) BEP ve ölçme değerlendirme araçlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında BEP
geliştirme birimi ile iş birliği yapmak.
24
c) Sosyal kabul çalışmaları, eğitim ortamının düzenlenmesi, eğitim materyalleri, araç-
gereçler, öğretim yöntem ve teknikleri gibi konularda öğretmenlere, okul/kurum yönetimine,
bireye ve aileye rehberlik ve danışmanlık yapmak.
ç) Aile eğitimi çalışmalarını okul yönetimi, öğretmenler ve aileyle iş birliği yaparak
planlamak ve yürütmek.
d) Öğrencilerin eğitim performansları ve yetersizlik türünü dikkate alarak gerekli öğretim
materyallerini hazırlamak ve/veya temin etmek.
e) Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla rehberlik ve danışma hizmetleri
yürütme komisyonu, izleme ve yöneltme kurulu, BEP geliştirme birimi ve öğretmenlerle iş
birliği yapmak.
f) Öğrencilerin yetersizliklerinden dolayı kullandığı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve
kontrolüne ilişkin olarak öğretmenleri bilgilendirmek.
(2) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen ayrıca, özel eğitim hizmetleri kurulu
ve/veya okul/kurum müdürü tarafından verilen görevleri de yapar.
Eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmenin görev ve
sorumlulukları
MADDE 65 – (1) Eğitim programları ve öğretim alanında lisans düzeyinde eğitim alan ya
da bu alanda yüksek lisans yapan ve özel eğitim kurumlarında eğitim programları hazırlamakla
görevlendirilen öğretmenin görevleri şunlardır:
a) BEP hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde öğretmenler, aileler,
öğrenciler ve diğer personel ile iş birliği yapmak.
b) Eğitim programlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde etkililiği artırmak amacıyla,
eğitim materyalleri ve araç-gereçlerinin hazırlanması, uygun öğretim yöntem ve tekniklerinin
belirlenmesi, ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesi konularında önerilerde bulunmak
ve bunların gerçekleştirilmesinde okul veya kurum personeli ile iş birliği içinde çalışmak.
c) Okul ve kurumda, eğitim programlarının uygulanması ve uygulamada ortaya çıkan
sorunları tespit etmek, bu sorunlara ilişkin öneriler hazırlayarak kurum yönetimine iletmek.
ç) Aile eğitimi programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde okul
rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iş birliği içinde çalışmak.
d) Eğitim programında yer alan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, kurum
içi ve kurum dışındaki etkinliklerin düzenlenmesinde, bunların planlanması ve uygulanmasında
ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
e) Seçmeli derslerin verimliliğini ve ihtiyaçlara uygunluğunu değerlendirerek, bu derslerin
çeşitlendirilmesi konusunda okul yönetimine önerilerde bulunmak.
İKİNCİ BÖLÜM
Usta Öğretici ve Diğer Personel
Usta öğreticinin görev ve sorumlulukları
MADDE 66 – (1) Usta öğreticiler, özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim-öğretim
hizmetlerinin yürütülmesinde öğretmenlerle birlikte ve öğretmenlik sorumluluğu içinde görev
yapar. Ayrıca, ilgili mevzuat çerçevesinde okul ve kurum yönetimince verilen diğer görevleri de
yerine getirir.
Özel eğitim okul ve kurumlarında görev yapan diğer personel
MADDE 67 – (1) Özel eğitim okul ve kurumlarına; uzman hekim, hekim, diyetisyen, dil
ve konuşma terapisti, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, fizyoterapist, odyometrist,
iş ve uğraşı terapisti, hemşire, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ders aletleri ve
kütüphane memurları, iç hizmetler şefi, ambar ve depo memurları, Braille daktilograf, idari işler
memuru, ayniyat mutemedi, çocuk bakım elemanı, şoför, aşçı, kaloriferci, bahçıvan, terzi, gece
bekçisi ve hizmetli atanır veya diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılarak görevlendirilir.
(2) Bu personel, ilgili mevzuata göre verilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.
(3) Diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilecek personelin çalışma yeri ve saatleri ile
görev alanları hazırlanacak protokollerde belirlenir.
SEKİZİNCİ KISIM
Eğitim-Öğretim
BİRİNCİ BÖLÜM
Programlar
Eğitim programları
25
MADDE 68 – (1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin devam ettiği okul ve kurumlarda
Bakanlıkça hazırlanan genel ve mesleki eğitim programları ile özel eğitim okul, kurum ve
sınıflarında içerikleri öğrencilerin özelliklerine göre hazırlanmış özel eğitim programları da
uygulanır.
Bireyselleştirilmiş eğitim programı
MADDE 69 – (1) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin
gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara
yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim
programıdır.
(2) Bireyselleştirilmiş eğitim programı,
a) Eğitim planında yer alan yıllık amaçlar ve öğrencinin takip ettiği eğitim
programı/programları temel alınarak belirlenen kısa dönemli amaçlarını,
b) Öğrencinin alacağı destek eğitim hizmetinin türü, süresi, sıklığı ve bu hizmetin kimler
tarafından nasıl sağlanacağını,
c) Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknik, araç-gereç ve eğitim
materyallerini,
ç) Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeleri,
d) Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile uygulanacak
yöntem ve teknikleri,
e) Öğrencinin kişisel bilgilerini
içerir.
(3) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP
geliştirme biriminin iş birliğiyle hazırlanır.
(4) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, öğrenci için hedeflenen amaçların gerçekleşme
düzeyi doğrultusunda değerlendirilir. Birey için hazırlanacak yeni bireyselleştirilmiş eğitim
programında ve bireyin yönlendirilmesinde BEP’e ilişkin değerlendirmeler esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Okul ve Kurumlarda Kurulacak Kurullar, Birimler Komisyonlar ve Ekipler
İzleme ve yöneltme kurulu ve üyeleri
MADDE 70 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “(1) Özel eğitim mesleki eğitim
merkezlerine (okullarına) ve özel eğitim iş uygulama merkezlerine (okullarına) yerleştirilen
öğrencilerin eğitim hizmetlerini planlamak, öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek
amacıyla bu okul ve kurumlarda izleme ve yöneltme kurulu oluşturulur.”
(2) İzleme ve yöneltme kurulu, okul/kurum müdürü veya müdür başyardımcısı ya da
görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında;
a) Meslek derslerini okutan bir alan öğretmeni,
b) İşitme, görme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden biri veya sınıf öğretmeni,
c) Bir rehber öğretmen,
ç) Atölye şefi,
olmak üzere bu kişilerden oluşur.
(3) İzleme ve yöneltme kurulunun çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince
belirlenir.
İzleme ve yöneltme kurulunun görevleri
MADDE 71 – (1) İzleme ve yöneltme kurulu:
a) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinde
(Okullarında)”
1) Birinci sınıfı tamamlayan öğrencilerden işe yerleştirilecekleri; eğitim performansları,
ilgi, istek ve yeterliliklerini dikkate alarak belirlemek,
2) İş yerinde çalışan öğrencileri izlemek amacıyla öğretmenler arasından iş yeri
koordinatör öğretmenlerini belirlemek,
3) En fazla 15 öğrenciden sorumlu olacak şekilde seçilen iş yeri koordinatör
öğretmenlerinin çalışma planlarını hazırlamak,
4) İş yeri koordinatör öğretmenlerinin öğrencilerin iş yerindeki çalışmalarıyla ilgili
raporları doğrultusunda öğrencilerin eğitim planlamalarında değişiklik ve düzenlemeler yaparak
gerekli tedbirleri almak,
5) Öğrencilerin işe yerleştirilmesini sağlamak ve işe yerleştirilen öğrencilerle ilgili eğitim
hizmetlerinin planlamak,
26
6) İşe yerleştirilen öğrencilerin iş yerinde karşılaşabileceği sorunların çözümüne hizmet
edecek eğitim faaliyetlerini düzenlemek,
7) Öğrencilerin işe yerleştirilmesini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş
birliği yaparak öğrencilerin yerleştirileceği iş yerlerini belirlemek,
8) İş yerinde çalışan öğrencilerin yarı yıl ve yaz tatilinde işe devamı ve izlenmesi amacıyla
gerekli eş güdümü sağlamak,
“9) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) Özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu)
programını tamamlayan öğrencilerden işe yerleştirilenlerin takibini yapmak, işe
yerleştirilemeyen öğrencilerin yerleştirilmesi amacıyla gerekli iş birliği ve koordinasyonu
sağlayarak tedbirler almak,”
10) Öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda uygun programlara
yerleştirilmesini sağlamak,
11) Gerek duyulması durumunda özel eğitim sınıfı açılması için okul yönetimine öneride
bulunmak,
12) Öğrencilerle ilgili eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve işe yerleştirilmesi
konularında velinin görüşünü alarak iş birliği içinde çalışmak ve gerektiğinde kurul toplantılarına
katılımını sağlamak,
13) Okul programını tamamlayan öğrencileri yaygın eğitim programlarına, işe ve mesleğe
yönlendirmek
görevlerini yürütür.
b) İş eğitim merkezlerinde;
1) Kurumdaki özel eğitim hizmetlerini planlamak ve açılacak kurs programlarına karar
vermek,
2) Bireyin ilgili kurs programına devam edip edemeyeceğine karar vermek,
3) Bireylerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda uygun kurs programlarına
yerleştirilmesini sağlamak,
4) Kurumdaki bireylerin gelişimlerini izlemek, değerlendirmek ve gerekli özel eğitim
tedbirlerinin alınması hususunda okul/kurum yönetimine öneride bulunmak,
5) Kurumdaki özel eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yönelik olarak personel arasında iş
birliği ve koordinasyonu sağlamak,
6) Kurumdaki özel eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi ile ilgili olarak özel
eğitim hizmetleri kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu ile iş birliği yapmak,
7) Eğitim hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla aile ile iş birliği yapmak,
8) Gerek duyulması durumunda özel eğitim sınıfı açılması için kurum yönetimine öneride
bulunmak,
9) Bireyle ilgili eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde velinin görüşünü
alarak iş birliği içinde çalışmak ve gerektiğinde kurul toplantılarına katılımını sağlamak,
10) Kurumun programını tamamlayan bireyleri diğer yaygın eğitim programlarına ve işe
yönlendirmek
görevlerini yürütür.
Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi
MADDE 72 – (1) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul
ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak
amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur.
(2) Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya
görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında;
a) Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen,
b) Bir rehber öğretmen,
c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen,
ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni,
d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri,
e) Öğrencinin velisi,
f) Öğrenci,
olmak üzere bu kişilerden oluşur.
(3) BEP geliştirme birimine, gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere özel eğitim
değerlendirme kurulundan bir üyenin katılımı sağlanır.
(4) Bu birimin çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince belirlenir.
Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi başkanı ve görevleri
27
MADDE 73 – (1) Okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı
bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi başkanı olarak görev yapar. Birim
başkanının görevleri şunlardır:
a) Birimde görev alacak üyeleri belirleyerek BEP geliştirme birimini oluşturmak.
b) Birimde gerektiğinde görev alacak üyelerin katılımını sağlamak.
c) BEP’in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde, öğrencinin
ihtiyaçları doğrultusunda kurum içi yapılacak düzenlemelere ilişkin tedbir almak.
ç) BEP geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan
araç-gereç ve eğitim materyallerinin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri
kurulu ile eş güdümlü çalışmak.
Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin görev ve sorumlulukları
MADDE 74 – (1) BEP geliştirme birimi üyelerinden sınıf, alan, gezerek özel eğitim görevi
yapan öğretmen, eğitim programlarını hazırlamakla görevlendirilen öğretmen ile rehber
öğretmen, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda görev tanımında yer alan BEP ile
ilgili görevleri yürütürler.
(2) Bu birimde görev alan özel eğitim değerlendirme kurulu üyesi; öğrenci için belirlenen
destek eğitim hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik etme ve öğrencinin bireysel gelişiminin
izlenmesinden sorumludur.
(3) Veli; BEP geliştirme sürecinde öğrencinin eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüş bildirmek
ve öğrencinin eğitiminde etkililiği sağlamak amacıyla gerektiğinde araç-gereç ile eğitim
materyali desteği sağlamaktan sorumludur.
(4) Öğrenci; BEP geliştirme sürecinde eğitim ihtiyaçlarını belirtmek ve eğitimine ilişkin
alınacak kararlarda görüş bildirmekten sorumludur.
(5) BEP geliştirme birimi üyelerinin bu sorumluluklarının yanı sıra bireyselleştirilmiş
eğitim programı geliştirme biriminin görevleri şunlardır:
a) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programlarının
hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların
koordinasyonunu sağlamak.
b) Eğitimde etkililiği sağlamak amacıyla araç-gereç ve eğitim materyali geliştirilmesinde,
sağlanmasında, kullanımında özel eğitim hizmetleri kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu
ile iş birliği yapmak.
c) Öğrencinin tüm gelişim alanındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki
yeterlilikleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde BEP’inde değişiklik ve
düzenlemeler yapılmasını ya da yeniden BEP hazırlanmasını sağlamak.
ç) Öğrenciler için hazırlanan eğitim planlarını değerlendirerek her yıl yenilemek.
d) Eğitim ortamlarının düzenlenmesi konusunda okul/kurum yönetimine ve öğretmenlere
önerilerde bulunmak.
e) Öğrencilerin eğitimi konusunda yapılacak düzenleme ve alınacak tedbirlerle ilgili olarak
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuyla iş birliği yapmak.
“f) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) Özel eğitim uygulama merkezleri (okulları) ve özel
eğitim iş uygulama merkezlerinde (okullarında) öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması
amacıyla bire bir eğitim alacak öğrencileri belirlemek.”
g) (Yürürlükten kaldırılmıştır. 21.7.2012/28360 R.G. )
ğ) Özel eğitim okul veya kurumlarında öğrenimlerini sürdüren öğrencilerden kaynaştırma
yoluyla eğitim alması uygun olanları belirleyerek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
yürütme komisyonunu bilgilendirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci İşleri
Yeni kayıt
MADDE 75 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “(1) Okul öncesi eğitim ve mecburi
ilköğretim çağında özel eğitime ihtiyacı olduğu tespit edilen veya tanısı konulmamış ve
yerleştirme kararı alınmamış her bireyin okul ve kurumlara kaydı, yıllık çalışma takviminde
belirlenen süreye bakılmaksızın yapılır.”
“MADDE 76 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) (1) 37 ayını dolduran bireylerin kaydı
okul öncesi eğitim kurumlarına, 66 ayını dolduran bireylerin kaydı ise ilkokullara veya mecburi
ilköğretim çağındaki bireylere I. kademe eğitim hizmeti veren özel eğitim okul ve kurumlarına
yapılır. Bu bireyler yaş, gelişim özellikleri ve eğitim performansına göre uygun sınıfa
yerleştirilir.
28
(2) Özel eğitim mesleki eğitim merkezleri (okullarına) ile özel eğitim iş uygulama
merkezlerine (okullarına) kayıt tarihinde 23 yaşından gün almamış bireylerin kaydı yapılır.”
Kayıt kabul
MADDE 77 – (1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul ve kurumlara kayıtlarında özel
eğitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınmış olması şartı aranmaz. Ancak, bu
bireyler için yerleştirme kararı alınması konusunda okul/kurum yönetimi gerekli resmî işlemleri
başlatır. Öğrencinin kayıtlı olduğu okul veya kurum, yerleştirme kararına uygun ise öğrenci
bulunduğu okul ya da kurumda öğrenimine devam eder. Farklı bir yerleştirme kararı olması
hâlinde ise öğrencinin yerleştirme kararına uygun okula nakli konusunda gerekli işlemler yapılır.
(2) Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için gündüzlü okul ve
kurumlara kayıtta tuvalet eğitimi kazanmış olma şartı aranmaz.
Kayıt için gerekli belgeler
MADDE 78 – (1) Okul ve kurumlara kayıtlarda aşağıdaki belgeler istenir:
a) (Yürürlükten kaldırılmıştır. 14.3.2009/27169 RG.)
b) (Yürürlükten kaldırılmıştır. 14.3.2009/27169 RG.)
c) Fotoğraf.
ç) Yatılı okul ve kurumlar için sağlık kurulu raporu.
d) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “Ortaöğretim kurumları ile özel eğitim mesleki eğitim
merkezine (okuluna) kayıtta ortaokul öğrenim belgesi.”
e) Yerleştirme kararı alınmış öğrenciler için özel eğitim hizmetleri kurulu kararının bir
sureti.
Devam zorunluluğu
MADDE 79 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “(1) Özel eğitim uygulama merkezleri
(okulları), özel eğitim iş uygulama merkezleri (okulları) ve özel eğitim mesleki eğitim
merkezlerine (okullarına) devam eden öğrenciler okul yönetiminin en az iki defa yazılı uyarısına
rağmen mazeret göstermeksizin toplam 60 iş günü devamsızlık yapmaları durumunda bu
öğrencilere devamsızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılır.”
(2) (Yürürlükten kaldırılmıştır. 21.7.2012/28360 R.G.)
Nakil
MADDE 80 – (1) Okul ve kurumlara nakil işlemlerinde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) (Yürürlükten kaldırılmıştır. 21.7.2012/28360 R.G.)
b) Aynı tür ve kademedeki özel eğitim okul ve kurumları arasında nakillerde yeni bir
yerleştirme kararı istenmez.
Öğrenim süresi
“MADDE 81 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) (1) Özel eğitim uygulama merkezlerine
(okullarına) devam eden öğrencilerden I. ve II. kademeyi tamamlayamayanlara her bir kademe
için en çok 2 yıl daha okula devam etme hakkı verilir.”
Öğrenci kıyafetleri
“MADDE 82 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) (1) Özel eğitim iş uygulama
merkezlerinde (okullarında) forma giyme zorunluluğu aranmaz.”
Öğrenci karnesi ve bireysel gelişim raporu
MADDE 83 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “(1) Özel eğitim uygulama merkezleri
(okulları) ve özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde (okullarında) öğrencilerin durumlarını
velilere duyurmak amacıyla yarıyıl ve öğretim yılı sonunda olmak üzere iki defa karne verilir.
Karnede öğrencinin derslerdeki başarısı ile davranış gelişimi değerlendirme sonuçları ve okula
devam durumları gösterilir.”
(2) Her öğrenci için yılda iki defa olmak üzere bireysel gelişim raporu hazırlanır. Bu rapor
yarıyıl ve öğretim yılı sonunda karneyle birlikte öğrenci velisine gönderilir. Öğrencinin
gelişiminin ailesi tarafından izlenerek eğitimde sürekliliğin sağlanması amacıyla hazırlanan
raporda; öğrencinin BEP’inde yer alan ve her dönemde kazandırılması hedeflenen bilgi
becerilerin kazanım düzeyi ayrıntılı olarak gösterilir.
(3) (Değişik: 14.3.2009/27169 RG) Karneler ve bireysel gelişim raporları, sınıf
öğretmenleri ve devam ettikleri derslerin alan öğretmenleri tarafından birlikte doldurulur.
Öğrenci başarısının değerlendirilmesi
MADDE 84 – (1) “Özel eğitim uygulama merkezleri (okullarında) ve özel eğitim mesleki
eğitim merkezlerinde (okullarında) öğrenci başarısının değerlendirilmesi aşağıdaki hususlara
göre yapılır.”
a) Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP’lerinde yer alan amaç ve
davranışlar dikkate alınır. Bu kapsamda öğrencinin bütün dersleri için ayrı ayrı olmak üzere her
dönemde kazandırılması hedeflenen amaçların davranışlarının yer aldığı çizelgeler hazırlanır. Bu
29
çizelgede bir dönem için belirlenen davranışların toplamı 100 puan olacak şekilde her bir
davranış puanlanır.
b) Bu okullara devam eden öğrenciler başarısız notla değerlendirilmez Öğrencilerin
başarıları ise dört ayrı notla aşağıdaki şekilde değerlendirilir.
DERECE RAKAM İLE PUANLAMA
Pekiyi 5 85-100
İyi 4 70-84
Orta 3 55-69
Geçer 2 0-54
Kimlik-paso
MADDE 85 – (1) Özel eğitim okul ve kurumlarında öğrenimlerini sürdüren öğrencilere
kurum müdürlüğünce öğrenci kimlik belgesi verilir. Kimlik ve paso ile ilgili giderler, öğrenci
velileri tarafından karşılanır. Paso ile ilgili iş ve işlemler, yerel yönetimlerle iş birliği yapılarak
yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimin Denetimi
Denetim
MADDE 86 – (1) Özel eğitim okul/ kurumları ve özel eğitim sınıfları ile özel eğitime
destek sağlayan kurumların faaliyetlerinin denetimi öncelikle özel eğitim ve/veya psikolojik
danışma ve rehberlik alanlarında yetişmiş Bakanlık veya ilköğretim müfettişlerince yapılır.
(2) Özel eğitim okul/ kurumları ve özel eğitim sınıfları ile özel eğitime destek sağlayan
kurumların faaliyetlerinin denetiminde; Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki kurumların
denetimindeki mevzuat hükümleriyle birlikte aşağıdaki esaslar da dikkate alınır:
a) Öğretmenlerin denetiminde;
1) BEP geliştirme birimiyle iş birliği yaparak BEP hazırlaması,
2) BEP’i uygulaması ve BEP’te yer alan amaçların gerçekleştirilmesini sağlaması,
3) Öğrencinin okula/kuruma gelmeden önceki eğitim durumu hakkında bilgi toplamış
olması,
4) Öğrencinin kişisel cihaz ve aletlerinin kullanımı ve bakımına ilişkin tedbirleri alması,
5) Öğrencinin yetersizliği ve ihtiyaçlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini
kullanması,
6) Eğitimin etkililiğini artırmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla aile eğitimi
programlarına katılması ve aile ile iş birliği içinde çalışması,
7) Öğrencinin yetersizlik türü ve eğitim ihtiyaçlarına uygun ölçme değerlendirme araçları
ile eğitim materyallerini kullanması, gerektiğinde bu araç ve materyalleri hazırlaması,
8) Eğitim ortamında etkileşimi kolaylaştıracak ve dersin etkililiğini sağlayacak biçimde
düzenlemeler yapması,
9) Öğrencinin eğitsel ve tıbbî değerlendirmesinin yapılması için gerekli tedbirleri alması,
10) Öğrencilerin sosyal bütünleşmesini sağlayamaya yönelik tedbirler alması,
11) Ders planlarını BEP’te yer alan amaçları gerçekleştirecek şekilde hazırlaması
hususları dikkate alınır.
b) Yöneticilerin denetiminde;
1) Öğretim yılı başında öğrenciler için alınacak tedbirler konusunda planlama yapması,
2) Okulda/kurumda BEP geliştirme birimi oluşturması,
3) Okulda/kurumda öğrencilerin yetersizlik türü ve ihtiyaçlarına uygun eğitim ortamı
düzenlemelerini yapması ve koruyucu tedbirleri alması,
4) Personelin özel eğitim konusunda bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla düzenlenen
eğitim faaliyetlerine katılımını sağlaması,
5) Personelin özel eğitim konusunda bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla
okulda/kurumda kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemesi,
6) Okulda/kurumda faaliyet gösteren birim, kurul, komisyonlar ile rehberlik ve psikolojik
danışma servisi arasında eş güdümü sağlaması,
7) Kurumdaki hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için; özel eğitim hizmetleri kurulu,
özel eğitim değerlendirme kurulu, aile, okul aile birliği, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve
hastaneler arasında iş birliği sağlaması,
8) Aile eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasına yönelik planlama yapması,
30
9) Öğrencilerin sosyal bütünleşmelerini sağlamak amacıyla okul ve kurumda sosyal,
kültürel faaliyetler düzenlemesi ve diğer okul ve kurumlarda düzenlenen faaliyetlere bireylerin
katılımının sağlanması
hususları dikkate alınır.
DOKUZUNCU KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Özel eğitim araçları
MADDE 87 – (1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin öğrenim gördüğü resmî okul ve
kurumlarda eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkililiğini arttırmak amacıyla gerekli her türlü araç-
gereç Bakanlıkça karşılanır.
(2) Bu okul ve kurumlarda kullanılacak eğitim araç-gereç ve materyallerinin hazırlanması,
geliştirilmesi ya da temin edilmesi sürecinde, araç-gereçlerin niteliği ve uygunluğunun
değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerin ilgili bölümleri ile iş birliği yapılır.
Eğitim ortamları
MADDE 88 – (1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve
kurumların özelliğine göre;
a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi,
b) Destek eğitim odası,
c) Gözlem odası,
ç) Bireysel eğitim odası,
d) Dinlenme odası,
e) Oyun odası,
f) Revir,
g) Aile eğitimi odası,
ğ) Resim ve müzik odaları,
h) Uygulama evi,
ı) Çok amaçlı salon,
i) Hidroterapi havuzu,
j) Kütüphane,
k) Açık ve kapalı bahçe,
l) Beden eğitimi salonu,
m) Gösteri ve tiyatro salonları,
n) İşitme, konuşma ve dil lâboratuvarları,
o) Fizik tedavi ve rehabilitasyon salonu,
ö) Atölye
gibi bölümlere yer verilmesi için tedbirler alınır.
(2) Okul ve kurumlarda ortak kullanım alanları tekerlekli sandalye ile dolaşmayı
sağlayacak şekilde düzenlenir, rampa-tutamak gibi ek tedbirler alınır. İşitme yetersizliği olan
öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri ortamlarda ses yalıtımı yapılır.
Öğretmenlerin nöbeti
MADDE 89 – (1) Özel eğitim okul ve kurumlarında okul öncesi, sınıf ve alan öğretmenleri
nöbet tutar. Yatılı özel eğitim okul ve kurumlarında nöbet süresi 24 saattir. Bu kurumlardaki
nöbetler için yeteri kadar öğretmen bulunmadığı takdirde kurumun yöneticileri de nöbetçi
öğretmen olarak görev yaparlar. Nöbetlerde en az bir bayan ve bir erkek öğretmen
görevlendirilir.
Ücretsiz taşıma
MADDE 90 – (1) Bakanlık, özel eğitim okul ve kurumları ile özel eğitim sınıflarındaki
gündüzlü öğrencilerin okula ulaşımlarının ücretsiz sağlanması için gerekli tedbirleri alır.
Ücretsiz öğle yemeği
MADDE 91 – (1) Yatılı veya gündüzlü özel eğitim okul ve kurumlarında gündüzlü olarak
okuyan ve parasız yatılılık şartlarını taşıyan öğrencilere genel bütçeden karşılanan ödenekle
ücretsiz olarak öğle yemeği verilir.
Defter ve dosyalar
31
MADDE 92 – (1) Özel eğitim okul ve kurumlarında, kurumun özelliğine ve kullandığı
teknolojiye göre Ek-9’da yer alan Özel Eğitim Okul ve Kurumlarında Tutulacak Defter, Çizelge
ve Dosyalar tutulur.
Bütün defterlerin, sayfalarının birleştiği yer, okul/kurum mührü ile mühürlenir. Defterlere
ilk sayfadan başlayarak sayfa numaraları yazılır ve defterin kaç sayfa olduğu belirtilerek
onaylanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 93 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda; 14/6/1973 tarihli ve
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu ve 30/5/1997 tarihli ve 573
sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kanunlarına dayanılarak çıkarılan
yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan her tür ve kademedeki gündüzlü veya
yatılı okul ve kurumlarda; eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili iş ve işlemlerde,
okul ve kurumların özelliğine göre; bu Yönetmelik hükümleri ile Bakanlığın okul öncesi,
ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarıyla ilgili mevzuat hükümleri birlikte
uygulanır.
“(3) (Değişik: 22.6.2010/27619 RG) Bilim ve sanat merkezlerinde günlük çalışma
saatleri dışında yapılacak fazla çalışmalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci
maddesinin (B) fıkrası kapsamında değerlendirilir. Bu şekilde yapılacak çalışmanın
uygulanmasına ilişkin hususlar 19/2/1975 tarihli ve 7/9493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde Bakanlıkça düzenlenir.”
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 94 – (1) 18/1/2000 tarihli ve 23937 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, özel özel
eğitim kurumlarından özel eğitim ve rehabilitasyon desteği için alınan sağlık kurulu raporları
süresi doluncaya kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 95 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 96 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) Eğitsel değerlendirme, tanılama ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ile ilgili
hükümlerini, Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Millî Eğitim Bakanı
birlikte,
b) Eğitsel değerlendirme, tanılama ile Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ilgili
hükümleri dışındaki hükümlerini Millî Eğitim Bakanı
yürütür.